ต้องการเจริญสมถะภาวนาเมื่อไม่ได้ฟังพระธรรม
 
lokiya
lokiya
วันที่  9 พ.ย. 2562
หมายเลข  31285
อ่าน  297

เนื่องจากเวลาที่ผมเดินทางไกล ถ้าไม่มีโอกาสฟังพระอภิธรรม การนั่งเฉยๆ ระหว่างเดินทางและเล่นโทรศัพท์ตามอำนาจของโลภะดูจะไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตจึงมีความต้องการฝึกเจริญสมถะภาวนา เพราะได้ทราบว่าการเจริญสมถะภาวนาเกิดกุศลจิตเช่นกัน เป็นครุกรรมฝ่ายกุศล

จึงอยากขอคำแนะนำท่านวิทยากรในการเจริญสมถะที่ถูกต้อง เมื่อไม่ได้มีโอกาสฟังพระธรรมครับ

ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 10 พ.ย. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนั้น มีความละเอียด ลึกซึ้งเป็นอย่างยิ่ง แม้แต่ในเรื่องการอบรมเจริญสมถภาวนา ก็มีความละเอียดลึกซึ้งมาก ที่ตั้งที่จะให้จิตสงบ คือ อารมณ์ของสมถภาวนา นั้น มี ๔๐ คือ กสิณ ๑๐ อนุสติ ๑๐ อสุภะ ๑๐ เป็นต้น ไม่ใช่เป็นเพียงชื่อ การอบรมเจริญสมถภาวนา ต้องเป็นเรืองของความเข้าใจที่ถูกต้องเห็นความต่างระหว่างกุศล กับ อกุศล ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆ แล้วจะเป็นผู้เจริญสมถภาวนา จะต้องเริ่มต้นด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องจริงๆ และประการที่สำคัญ ไม่มีตัวตนที่ไปทำหรือไปเจริญ แต่เป็นความเจริญขึ้นของกุศลธรรม นั่นเอง สมถภาวนา เป็นการอบรมจิตเพื่อให้สงบจากอกุศลธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นเครื่องกลุ้มรุมจิต จนจิตสงบเข้าถึงความสงบแนบแน่น เป็นฌานขั้นต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมาก ขณะที่เจริญสมถถาวนา จิตย่อมไม่มีอกุศลเลย แต่ข้อที่น่าพิจารณา คือ ผู้ที่เจริญสมถภาวนาที่ไม่ถูกต้อง ขาดความรู้ความเข้าใจ เจริญไม่ถูก จิตย่อมไม่สงบจากอกุศล แต่เป็นอกุศล เป็นการเพิ่มอกุศลให้มีมากขึ้น อย่างนี้ไม่ชื่อว่า การอบรมเจริญสมถภาวนา

ควรที่จะได้พิจารณาถึงความสงบในชีวิตประจำวัน บุคคลผู้ที่ยังมีกิเลส ยังเต็มไปด้วยกิเลสนานาประการ มีโลภะ โทสะโมหะ เป็นต้น ในชีวิตประจำวันจึงมีขณะที่ไม่สงบ อย่างมากมาย เพราะเหตุว่ามีอกุศลจิตเกิดมากกว่ากุศล นี้เป็นธรรมดาของผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่ ขณะใดที่จิตเป็นอกุศล ขณะนั้นย่อมไม่สงบ แต่ในทางตรงกันข้าม ขณะใดที่จิตเป็นกุศล ขณะนั้นย่อมสงบจากอกุศล เพราะกุศลกับอกุศล จะไม่เกิดร่วมกันอย่างเด็ดขาด อย่างเช่น ในขณะที่ฟังพระธรรม เข้าใจ ขณะนั้นปัญญาเกิด ย่อมสงบจากความไม่รู้ เพราะคำว่า สงบ หมายถึง ขณะที่อกุศลไม่เกิด แต่กุศลจิตเกิด จึงสงบ ซึ่งสูงสุด คือ ดับกิเลสทั้งปวงได้

การฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาในชีวิตประจำวัน ย่อมเกื้อกูลต่อการเจริญขึ้นของกุศลธรรม เมื่อปัญญาเจริญขึ้น เพิ่มมากขึ้น ก็จะเป็นเหตุให้จิตใจสงบจากกิเลส สงบจากอกุศล ตามระดับขั้นของความเข้าใจ จนกว่าจะถึงความเป็นผู้สงบจากกิเลส สงบจากอกุศล โดยประการทั้งปวงได้ในที่สุด ครับ

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

สมถภาวนาไม่ใช่การทำสมาธิ

การเจริญสมถภาวนาเป็นเรื่องใหญ่ และยากมาก

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ