การเจริญสมถภาวนาเป็นเรื่องใหญ่ และยากมาก
 
Guest
วันที่  21 ก.ย. 2549
หมายเลข  2150
อ่าน  863

        การเจริญสมถภาวนาจิตสงบจนถึงอัปปนาฌาน  เป็นเรื่องใหญ่ และยากมาก

แม้ในสมัยครั้งพุทธกาล    ผู้ที่จะอบรมจนบรรลุฌานเป็นสิ่งกระทำได้แสนยาก  คือ

ขั้นต้นจะต้องเป็นผู้ที่มีปัญญา และอบรมตามลำดับของการเจริญสมถภาวนาที่กล่าว

ไว้ในวิสุทธิมรรค ตั้งแต่การละปลิโพธ การหาอาจารย์ที่มีปัญญา หาอาวาสที่เหมาะ

สม  รู้จักอารมณ์ที่เหมาะกับจริต  รู้วิธีการบริกรรมเพื่อให้จิตแนบแน่น  รู้จักองค์ของ

ฌาน เป็นต้น  มิจฉาสมาธิเป็นสมาธิที่เกิดร่วมกับอกุศลจิต  สัมมาสมาธิเป็นสมาธิที่

เกิดร่วมกับกุศล


Tag  กุศล จริต บริกรรม ปลิโพธ ปัญญา มิจฉาสมาธิ วิสุทธิมรรค สงบ สัมมาสมาธิ อกุศลจิต อบรม อัปปนาฌาน อารมณ์ อาวาส แนบแน่น

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
vipanapa
วันที่ 22 ก.ย. 2549

ท่านอาจารย์สุจินต์  เคยกล่าวไว้ว่า       เรื่องของสมถภาวนากับวิปัสสนาภาวนาเป็นเรื่องของสัมมามรรค  สัมมาสติ

สัมมาสมาธิ  แต่ถ้าเป็นเรื่องของสมาธิไม่ใช่แต่เฉพาะพุทธศาสนา  ที่ไหนก็มี ทั่ว

โลกมีสมาธิ   แต่เป็นมิจฉาสมาธิโดยไม่รู้ว่าเป็นมิจฉาสมาธิ


        เวลาที่จะนั่งรู้จักกิเลสหรือเปล่า  หรือนั่งด้วยกิเลส   กิเลสทำให้นั่ง  เพราะ

อยากนั่ง  เพราะชอบนั่ง  เพราะคิดว่านั่งแล้วสบาย หรือนั่งแล้วจิตใจไม่นึกถึงเรื่อง

อื่น  ก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้น  แล้วไม่รู้ด้วยว่าทำไปเพราะกิเลสนั่นเอง

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ผ้าเช็ดธุลี
ผ้าเช็ดธุลี
วันที่ 1 ก.ค. 2554

 

***----------------------***

กราบขอบพระคุณ และ  อนุโมทนาสิ่งดีดีให้เผื่อแผ่ครับ

***----------------------***

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ