การเจริญสมถภาวนาเป็นเรื่องใหญ่ และยากมาก

 
ธรรมทัศนะ
วันที่  21 ก.ย. 2549
หมายเลข  2150
อ่าน  1,469

การเจริญสมถภาวนาจิตสงบจนถึงอัปปนาฌาน เป็นเรื่องใหญ่ และยากมาก แม้ในสมัยครั้งพุทธกาล ผู้ที่จะอบรมจนบรรลุฌานเป็นสิ่งกระทำได้แสนยาก คือ ขั้นต้นจะต้องเป็นผู้ที่มีปัญญา และอบรมตามลำดับของการเจริญสมถภาวนาที่กล่าวไว้ในวิสุทธิมรรค ตั้งแต่การละปลิโพธ การหาอาจารย์ที่มีปัญญา หาอาวาสที่เหมาะสม รู้จักอารมณ์ที่เหมาะกับจริต รู้วิธีการบริกรรมเพื่อให้จิตแนบแน่น รู้จักองค์ของฌาน เป็นต้น มิจฉาสมาธิเป็นสมาธิที่เกิดร่วมกับอกุศลจิต สัมมาสมาธิเป็นสมาธิที่เกิดร่วมกับกุศล


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
vipanapa
วันที่ 22 ก.ย. 2549

ท่านอาจารย์สุจินต์ เคยกล่าวไว้ว่า เรื่องของสมถภาวนากับวิปัสสนาภาวนา เป็นเรื่องของสัมมามรรค สัมมาสติ สัมมาสมาธิ แต่ถ้าเป็นเรื่องของสมาธิ ไม่ใช่แต่เฉพาะพุทธศาสนา ที่ไหนก็มี ทั่วโลกมีสมาธิ แต่เป็น มิจฉาสมาธิ โดยไม่รู้ว่าเป็นมิจฉาสมาธิ

เวลาที่จะนั่ง รู้จักกิเลสหรือเปล่า หรือนั่งด้วยกิเลส กิเลสทำให้นั่ง เพราะอยากนั่ง เพราะชอบนั่ง เพราะคิดว่านั่งแล้วสบาย หรือนั่งแล้วจิตใจไม่นึกถึงเรื่องอื่น ก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้น แล้วไม่รู้ด้วยว่าทำไปเพราะกิเลสนั่นเอง

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ผ้าเช็ดธุลี
วันที่ 1 ก.ค. 2554

กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาสิ่งดีๆ ให้เผื่อแผ่ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 27 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
วันที่ 7 ก.ย. 2565

ขอเชิญอ่านเพิ่มเติม จาก ...

คำบรรยายของ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ปลิโพธ เป็นความห่วงใย เป็นความกังวล

ขอต่อไปถึงเรื่องของปลิโพธ ซึ่งคำว่า ปลิโพธ เป็นความห่วงใย เป็นความกังวล ผู้ที่ยังไม่หมดกิเลส ก็ย่อมมีความกังวล ย่อมมีความห่วงใย เป็นของที่แน่นอนที่สุด ไม่ว่าคฤหัสถ์หรือบรรพชิต เพราะเหตุว่าเรื่องของปลิโพธ มีกล่าวไว้โดยละเอียดใน วิสุทธิมรรค สมาธินิทเทส วิสุทธิมรรค มี ๓ ภาค คือ ศีลนิทเทส สมาธินิทเทส ปัญญานิทเทส

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ