ปธานสูตร และ พหุการสูตร ... วันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
 
มศพ.
วันที่  1 ต.ค. 2562
หมายเลข  31207
อ่าน  340

 

 

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส

พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ
ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ
สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ

•••..... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .....•••
 

 ... สนทนาธรรมที่ ... 

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (มศพ.)

พระสูตร ที่จะนำมาสนทนาที่มูลนิธิฯ 

วันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

คือ 

ปธานสูตร และ พหุการสูตร 

...จาก...

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เล่ม ๒ หน้าที่ ๒๒๖ และ ๖๑๔

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เล่ม ๒ หน้าที่ ๒๒๖

๑๐. ปธานสูตร
(ว่าด้วยธรรมเป็นเหตุสิ้นอาสวะ  ๔  ประการ)

[๗๑] ดูกร ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ ชื่อว่า เป็นผู้ดำเนินไปตามอปัณณกปฏิปทา (ข้อปฏิบัติที่ไม่ผิด) และ เหตุแห่งความสิ้นอาสวะ ชื่อว่า  ภิกษุนั้นได้เริ่มแล้ว ธรรม ๔ ประการ เป็นไฉน? คือ  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  เป็นผู้มีศีล ๑  เป็นพหูสูต ๑  เป็นผู้มีความเพียรอันปรารภแล้ว ๑  เป็นผู้มีปัญญา ๑  ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการนี้แล ชื่อว่า เป็นผู้ดำเนินไปตามอปัณณกปฏิปทา และ เหตุแห่งความสิ้นอาสวะ ชื่อว่า  ภิกษุนั้นได้เริ่มแล้ว.

อรรถกถาปธานสูตร

พึงทราบวินิจฉัยในปธานสูตรที่ ๑  แห่งวรรคที่ ๓ ดังต่อไปนี้ :-

บทว่า อปณฺณกปฏิปทํ คือ ข้อปฏิบัติไม่ผิด.

บทว่า โยนิ จสฺส อารทฺธา โหติ ความว่า ก็เหตุแห่งความสิ้นอาสวะของภิกษุนั้นเป็นอันบริบูรณ์แล้ว.  

บทว่า อาสวานํ ขยาย ได้แก่ เพื่อพระอรหัตต์.

จบอรรถกถาปธานสูตรที่ ๑

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เล่ม ๒ หน้าที่ ๖๑๔

. พหุการสูตร
(ว่าด้วยธรรมมีอุปการะมากแก่มนุษย์)

[๒๔๙] ดูกร ภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๔ ประการนี้ เป็นธรรมมีอุปการะมากแก่มนุษย์ ธรรม ๔ ประการเป็นไฉน  คือ

สปฺปุริสสํเสโว คบสัตบุรุษ

สทฺธมฺมสฺสวนํ ฟังพระสัทธรรม

โยนิโสมนสิกาโร กระทำไว้ในใจโดยแยบคาย

ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม

นี้แล ธรรม ๔ ประการ เป็นธรรมมีอุปการะมากแก่มนุษย์.   

จบ พหุการสูตรที่ ๗


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 1 ต.ค. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

©
ข้อความโดยสรุป©

ปธานสูตร 
(ว่าด้วยธรรมเป็นเหตุสิ้นอาสวะ  ๔  ประการ)

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดง ว่า ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ คือ มีศีล เป็นพหูสูต มีการปรารภความเพียร และมีปัญญา ย่อมเป็นผู้ดำเนินไปตาม ข้อปฏิบัติที่ไม่ผิด และ ได้ชื่อว่า เริ่มเหตุที่จะเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะแล้ว

©
ข้อความโดยสรุป©

พหุการสูตร
(ว่าด้วยธรรมมีอุปการะมากแก่มนุษย์)

พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงแสดงธรรม ๔ ประการ ที่เป็นธรรมมีอุปการะมาก แก่มนุษย์ คือ คบสัตบุรุษ ฟังพระสัทธรรม กระทำไว้ในใจโดยแยบคาย และ ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม 

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

อาสวะ

พระขีณาสพ หมายถึงใคร?

ศีล

ต้องอาศัยการฟังเป็นพหูสูต

“ความเพียรที่ถูกต้อง”

การเจริญปัญญา

กุศลธรรม

การทำความเพียรในพระพุทธศาสนา เพื่อการบรรลุธรรม

มีชีวิตอยู่เพื่อปัญญาปรากฏ

คบบัณฑิต 

โยนิโสมนสิการ

ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม

ปัญญาไม่สามารถเจริญขึ้นภายในระยะเวลาอันสั้น

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
เซจาน้อย
วันที่ 3 ต.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 4 ส.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ