พระขีณาสพ หมายถึงใคร?
 
ING
วันที่  6 มี.ค. 2555
หมายเลข  20711
อ่าน  11,320

พระขีณาสพ หมายถึงใคร?


Tag  ขีณาสพ ขีณาสวะ มีอาสวะสิ้นไปแล้ว สิ้นอาสวะ อาสวะ

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 6 มี.ค. 2555

           ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

   คำว่า ขีณาสพ  มาจากภาษาบาลีว่า  ขีณาสว      แยกศัพท์เป็น    ขีณ (สิ้นแล้ว)  + อาสว (กิเลสที่หมักดอง,ไหลไป   ๔ คือ ความติดข้องยินดีพอใจในกาม   ความติดข้องในภพ ความเห็นผิด และความไม่รู้)  รวมกันเป็น ขีณาสว  เขียนเป็นไทยได้ว่า ขีณาสพ แปลว่า ผู้สิ้นอาสวะ หรือ ผู้มีอาสวะสิ้นไปแล้ว    จึงเป็นอีกชื่อหนึ่งของพระอรหันต์  ซึ่งเป็นผู้ปราศจากกิเลสทั้งปวง   ปราศจากอาสวะทั้งปวง  จริงอยู่ อาสวะ ๔  นั้น  ดับเป็นขั้น ๆ ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป กล่าวคือ พระโสดาบันดับความเห็นผิดได้ พระอนาคามีดับความติดข้องยินดีพอใจในกาม ได้      พระอรหันต์ดับความติดข้องในภพ และ ความไม่รู้  ได้  ดังนั้น  อาสวะ  เป็นอันดับได้อย่างหมดสิ้น เมื่อถึงความเป็นพระอรหันต์   พระอรหันต์  เป็นผู้สิ้นอาสวะทั้งปวง แล้ว    จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า  พระขีณาสพ  ครับ                                     ขอเชิญคลิกอ่านข้อความเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ                         ความหมายของขีณาสพ [อรรถกถา มูลปริยายสูตร]                                 ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 6 มี.ค. 2555

         ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     พระขีณาสพ ก็คือ พระอรหันต์นั่นเองครับ ซึ่งอกุศลธรรมนั้น มีหลากหลายนัย

 แล้วแต่จะเรียกชื่อของอกุศลธรรมว่าอย่างไร บ้าง บางครั้งก็เรียก อกุศลว่า กิเลส

โยคะ สังโยชน์ รวมทั้งอาสวะ คือ สภาพธรรมที่ไหลไป หรือ เป็นเครื่องหมักดอง

เรียกว่า อาสวะ   ครับ  อาสวะความหมายโดยละเอียด จึงหมายถึงดังนี้ครับ

 กิเลสเครื่องหมักดองที่ไหลไปทั่ว  หมายถึง  อกุศลธรรมชนิดหนึ่งที่มีสภาพหมักหมม

ไว้ในขันธสันดาน  เหมือนกับสุราซึ่งเป็นเครื่องหมักดองที่เก็บไว้นานๆ   มีอำนาจทำให้เมาและหลงใหลได้   อาสวะยังเป็นสภาพที่ไหลไป   ไหลไปสู่ทางตา  ทางหู  ทางจมูกทางลิ้น  ทางกาย  ทางใจ   สามารถไหลไปได้จนถึงภวัคคพรหม     เมื่อว่าโดยภูมิ  แต่เมื่อว่าโดยธรรม ก็ไหลไปได้จนถึงโคตรภู ทำให้สังสารวัฏฏ์เจริญสืบต่อไปเพราะอาสวะเป็นต้นเหตุให้เกิดอวิชชา คือความไม่รู้   ซึ่งเป็นเงื่อนต้นของ ปฏิจจสมุปปาท

 อาสวะมี  ๔  อย่าง คือ ...

๑. กามาสวะ  เครื่องหมักดองคือความยินดีในกาม  ได้แก่  โลภเจตสิกที่

                    เกิดกับ โลภมูลจิต  ๘  ดวง๒. ภวาสวะ    เครื่องหมักดองคือความยินดีในภพ  ได้แก่   โลภเจตสิกที่

                    เกิดกับโลภทิฏฐิคตวิปปยุตต์  ๔  ดวง๓. ทิฏฐาสวะ  เครื่องหมักดองคือความเห็นผิด   ได้แก่    ทิฏฐิเจตสิกที่

                     เกิดกับโลภทิฏฐิคตสัมปยุตต์  ๔  ดวง๔. อวิชชาสวะ  เครื่องหมักดวงคือความไม่รู้  ได้แก่  โมหเจตสิกที่เกิดกับ

                        อกุศล

พระขีณาสพ คือ ผู้ที่ละอาสวะกิเลสได้หมดสิ้นแล้ว   เมื่อละอาสวะกิเลสหมดแล้ว ก็ชื่อ

ว่า ละกิเลสประการต่างๆด้วย ละกิเลสที่เป็นกิเลส 10โยคะ 4 สังโยชน์ 10 เป็นต้น ซึ่ง

หากได้อ่านในพะรไตรปิฎก คำว่า พระขีณาสพนั้นไม่ได้ใช้เพียงพระภิกษุ ท่านั้น แม้แต่

เทวดา มี พระพรหม เป็นต้น รวมทั้งฆราวาส ก็ชื่อพระขีณาสพได้ หากว่าเป็นผู้สิ้นกิเลส

แล้ว ครับ ดังนั้น คำว่า    พระขีณาสพ จึงไม่ได้มุ่งจำเพาะเจาะจง เพศบรรพชิตเท่านั้น

ใครก็ตามที่ดับกิเลสหมดสิ้นแล้ว ชื่อว่าพระอรหันต์ พระขีณาสพ ชื่อว่า นาค ชื่อเหล่านี้

ล้วนแล้วแต่ แสดงถึงความเป็นผู้สิ้นกิเลสทั้งสิ้น ครับ ซึ่งผู้ที่จะถึงความไม่มีกิเลส ละ

อาสวะกิเลสได้หมดสิ้นนั้น จะต้องเริ่มจกาการฟังพระธรรม ศึกษาพะรธรรม ทีละเล็กละ

น้อยๆ ก็จะค่อยๆละอาสวะกิเลสประการต่างๆ ตามลำดับของปัญญาที่เจริญขึ้นนั่นเอง

ครับ พระสาวกของพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้า และแม้พระพุทธเจ้า ชื่อว่า พระ

ขีณาสพ ครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 6 มี.ค. 2555

   ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เซจาน้อย
วันที่ 6 มี.ค. 2555

   ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ING
วันที่ 6 มี.ค. 2555

.....ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น.....

ขอขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในเมตตาธรรม เมตตาจิตของท่านวิทยากร

และของทุกๆ ท่าน สาธุ สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
jaturong
วันที่ 8 มี.ค. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 13 ส.ค. 2557

บัวควีนสิริกิติ์

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลทุกประการของทุกท่านค่ะ

ด้วยความเคารพยิ่ง จาก ใหญ่ราชบุรี-ธิดารัตน์  เดื่อมขันมณี

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 27 ม.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
nvrath
วันที่ 30 ม.ค. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้

ขอกราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของท่านวิทยากร และของทุกๆ ท่านค่ะ

สาธุ สาธุ สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ