Print 
อาสวะ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  13 ธ.ค. 2551
หมายเลข  10655
อ่าน  6,355

     อา (ทั่ว) + สว (เจริญ, ไหลไป) กิเลสเครื่องหมักดองที่ไหลไปทั่ว หมายถึง อกุศลธรรมชนิดหนึ่งที่มีสภาพหมักหมมไว้ในขันธสันดาน เหมือนกับสุราซึ่งเป็นเครื่องหมักดองที่เก็บไว้นาน ๆ มีอำนาจทำให้เมาและหลงใหลได้ อาสวะยังเป็นสภาพที่ไหลไป ไหลไปสู่ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ สามารถไหลไปได้จนถึงภวัคคพรหมเมื่อว่าโดยภูมิ แต่เมื่อว่าโดยธรรมก็ไหลไปได้จนถึงโคตรภู ทำให้สังสารวัฏฏ์เจริญสืบต่อไปเพราะอาสวะ เป็นต้นเหตุให้เกิดอวิชชา คือความไม่รู้ ซึ่งเป็นเงื่อนต้นของปฏิจจสมุปปาท 

     อาสวะมี ๔ อย่าง คือ 
     ๑. กามาสวะ เครื่องหมักดอง คือความยินดีในกาม ได้แก่ โลภเจตสิกที่เกิดกับโลภมูลจิต ๘ ดวง
     ๒. ภวาสวะ เครื่องหมักดอง คือความยินดีในภพ ได้แก่ โลภเจตสิกที่เกิดกับโลภทิฏฐิคตวิปปยุตต์ ๔ ดวง
     ๓. ทิฏฐาสวะ เครื่องหมักดอง คือความเห็นผิด ได้แก่ ทิฏฐิเจตสิกที่เกิดโลภทิฏฐิคตสัมปยุตต์ ๔ ดวง
     ๔. อวิชชาสวะ เครื่องหมักดวงคือความไม่รู้ ได้แก่ โมหเจตสิกที่เกิดกับอกุศลจิตทั้ง ๑๒ ดวง


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 13 ธ.ค. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
วิริยะ
วันที่ 8 ก.ย. 2552 08:15 น.

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Nongnuch
Nongnuch
วันที่ 13 พ.ย. 2553 13:16 น.

Anumotana ka.

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
สามา
วันที่ 23 เม.ย. 2554 15:10 น.

สาธุด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
เซจาน้อย
วันที่ 30 มี.ค. 2555 08:13 น.

     ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
     ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
isme404
isme404
วันที่ 13 ก.ย. 2556 18:46 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 15 พ.ค. 2557 07:11 น.

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนา
กุศลทุกประการของทุกๆท่านค่ะ

ด้วยความเคารพยิ่ง
จาก ธิดารัตน์ เดื่อมขันมณี
(ใหญ่ราชบุรี)

 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 19 ก.ค. 2557 04:21 น.

อาสวะมีมากับตัวตนทันทีมีความเป็นชาติ ติดในภพชาติที่มีทันที ถ้าหากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดง เวนัยสัตว์ย่อมไม่รู้ สัตว์ไม่ว่าเกิดในนรก เดรัชฉาน เปรต อสูรกาย ย่อมรักในภพภูมิแห่งตน เพราะฉะนั้นพึงพิจรณาว่าทุกชีวิตมีความรักตัว ขออย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกัน พิจรณาว่าธรรมะเป็นอนัตตา

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
สิริพรรณ
วันที่ 13 มิ.ย. 2558 12:22 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ เป็นหัวข้อที่ควรศึกษาอย่างละเอียด

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
Arut
Arut
วันที่ 22 ก.ค. 2561 09:41 น.

ขอบคุณครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
missaran
missaran
วันที่ 1 ส.ค. 2561 23:05 น.

กราบอนุโมทนา สาธุ ๆ ๆ ค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ