อาสวะ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  13 ธ.ค. 2551
หมายเลข  10655
อ่าน  12,357

อา (ทั่ว) + สว (เจริญ ไหลไป)

กิเลสเครื่องหมักดองที่ไหลไปทั่ว หมายถึง อกุศลธรรมชนิดหนึ่งที่มีสภาพหมักหมมไว้ในขันธสันดาน เหมือนกับสุราซึ่งเป็นเครื่องหมักดองที่เก็บไว้นานๆ มีอำนาจทำให้เมาและหลงใหลได้ อาสวะยังเป็นสภาพที่ไหลไปไหลไปสู่ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ สามารถไหลไปได้จนถึงภวัคคพรหม เมื่อว่าโดยภูมิ แต่เมื่อว่าโดยธรรมก็ไหลไปได้จนถึงโคตรภู ทำให้สังสารวัฏฏ์เจริญสืบต่อไปเพราะอาสวะ เป็นต้นเหตุให้เกิดอวิชชา คือ ความไม่รู้ ซึ่งเป็นเงื่อนต้นของปฏิจจสมุปปาท

อาสวะมี ๔ อย่าง คือ

๑. กามาสวะ เครื่องหมักดอง คือ ความยินดีในกาม ได้แก่ โลภเจตสิกที่เกิดกับโลภมูลจิต ๘ ดวง

๒. ภวาสวะ เครื่องหมักดอง คือ ความยินดีในภพ ได้แก่ โลภเจตสิกที่เกิดกับโลภทิฏฐิคตวิปปยุตต์ ๔ ดวง

๓. ทิฏฐาสวะ เครื่องหมักดอง คือ ความเห็นผิด ได้แก่ ทิฏฐิเจตสิกที่เกิดโลภทิฏฐิคตสัมปยุตต์ ๔ ดวง

๔. อวิชชาสวะ เครื่องหมักดอง คือ ความไม่รู้ ได้แก่ โมหเจตสิกที่เกิดกับอกุศลจิตทั้ง ๑๒ ดวง


  ความคิดเห็น 1  
 
suwit02
วันที่ 13 ธ.ค. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
วิริยะ
วันที่ 8 ก.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
Nongnuch
Nongnuch
วันที่ 13 พ.ย. 2553

Anumotana ka.

 
  ความคิดเห็น 4  
 
สามา
วันที่ 23 เม.ย. 2554

สาธุด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
เซจาน้อย
วันที่ 30 มี.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
isme404
isme404
วันที่ 13 ก.ย. 2556

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 15 พ.ค. 2557

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนา
กุศลทุกประการของทุกๆ ท่านค่ะ

ด้วยความเคารพยิ่ง
จาก ธิดารัตน์ เดื่อมขันมณี
(ใหญ่ราชบุรี)

 
  ความคิดเห็น 9  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 19 ก.ค. 2557

อาสวะมีมากับตัวตนทันทีมีความเป็นชาติ ติดในภพชาติที่มีทันที ถ้าหากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดง เวนัยสัตว์ย่อมไม่รู้ สัตว์ไม่ว่าเกิดในนรก เดรัชฉาน เปรต อสูรกาย ย่อมรักในภพภูมิแห่งตน เพราะฉะนั้นพึงพิจรณาว่าทุกชีวิตมีความรักตัว ขออย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกัน พิจรณาว่าธรรมะเป็นอนัตตา

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 13 มิ.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ เป็นหัวข้อที่ควรศึกษาอย่างละเอียด

 
  ความคิดเห็น 11  
 
Arut
Arut
วันที่ 22 ก.ค. 2561

ขอบคุณครับ

 
  ความคิดเห็น 12  
 
missaran
missaran
วันที่ 1 ส.ค. 2561

กราบอนุโมทนา สาธุๆ ๆ ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 13  
 
biu007
วันที่ 14 มิ.ย. 2562

สาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็น 14  
 
rada1456
rada1456
วันที่ 8 ส.ค. 2562

ขออนุโมทนาค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ

 
  ความคิดเห็น 15  
 
peem
วันที่ 18 ม.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 16  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 29 เม.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ