Print 
อิตถีภาวรูป
 
บ้านธัมมะ
วันที่  13 ธ.ค. 2551
หมายเลข  10659
อ่าน  3,286

     อิตฺถี (สตรี, ผู้หญิง) + ภาว (ความมี, ความเป็น) + รูป (รูป) รูปที่แสดงความเป็นหญิง หมายถึง สภาวรูป ๆ หนึ่ง ซึ่งเป็นสุขุมรูปมีลักษณะที่ซึมซาบอยู่ทั่วร่างกาย โดยแสดงความเป็นหญิง คือทำให้ปรากฏเป็นทรวดทรงสัณฐานกิริยาอาการของเพศหญิง
     อิตถีภาวรูปมองไม่เห็นด้วยตา แต่รู้ได้ด้วยใจ ฉะนั้น ที่เข้าใจว่ามองเห็นผู้หญิง แท้ที่จริงทางตามองเห็นสีสันวรรณะเท่านั้น แต่รู้ว่าเป็นผู้หญิงเพราะคิดนึกทางใจ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Thanapolb
Thanapolb
วันที่ 23 ก.พ. 2555 12:57 น.

     อนุโมทนา เข้าในในอรรถที่อธิบาย  แต่อยากสอบถามเพิ่มเติมครับ แม้รู้ด้วยใจ แต่เมื่อมองเห็นเป็นสีสัน ซึ่งรู้ทางตา แล้วเห็นเป็นสันฐาน 
     ๑ อันนี้ เห็นทางตาด้วยใช่ไหมครับ แล้วจึงประมวลด้วยสัญญาความจำว่าสันฐานอย่างนี้ อย่างนั้นเป็นสภาวะแบบไหน จึงรู้ได้ว่าเป็นอิตถี 
     ๒ นั่นก็หมายถึง ก็ต้องอาศัยการู้ (เห็น) ทางตาก่อน จึงจะรู้ทางใจว่าเป็นอิตถีภาวะรูป  จะนึกเองเฉย ๆ ไม่ได้ เพราะถ้านึกเอง ก็เป็นแค่บัญญัติ ถูกหรือผิดครับ
     ๓ กรณีตาเห็นแล้ว บุคคลบางจำพวกอาจดูไม่ออกว่าเป็นหญิง เป็นชายทันที อาจเพราะการแต่งกาย และรูปร่างสันฐานทำให้การนึกคิดทางใจไม่ชัดเจน เกิดความสงสัย ลังเล อันนี้ถือว่าไม่รู้อิตถึด้วยไหมครับ  
     ๔ ต่อจากข้อ ๓ และจริงๆแล้ว บุคคลทั่วไป แม้อาจเป็นพระอริยะขั้นต้นๆ ก็ไม่อาจรู้อิตถีภาวรูป ได้ อย่างนั้นไหมครับ ที่รู้เข้าใจเพราะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ หรือว่าพระอริยะบุคคลระดับไหนจึงรู้แจ้งสภาวะรูปดังกล่าวตามที่ทรงสอนได้บ้างครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 24 ก.พ. 2555 21:41 น.

      ขอนอบน้อมแ่่ด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 
     อิตถีภาวรูปเป็นรูปละเอียดไม่สามารถรู้ได้ทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย แต่รู้ได้ทางมโนทวารเท่านั้น ถ้าเป็นทางตา ก็เห็นเฉพาะสี คือสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้น ไม่ใช่เห็นอิตถีภาวรูป แต่นิมิตเครื่องหมาย กิริยา อาการ ท่าทาง เป็นต้นนั้น เป็นการอธิบายให้เห็นถึงความเป็นหญิงอย่างหยาบๆ แต่ไม่ใช่ลักษณะของอิตถีภาวรูปจริงๆ อิตถีภาวรูปเป็นรูปที่เกิดจากกรรม ผู้ที่มีการอบรมเจริญปัญญา ตลอดไปจนถึงพระอริยบุคคลขั้นต่างๆ สามารถรู้แม้รูปที่ละเอียดตามความเป็นจริงได้ ย่อมเป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานของผู้ที่มีปัญญา ที่สามารถรู้รูปดังกล่าวได้ ซึ่งเป็นเรื่องของปัญญาทั้งหมดครับ
     ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ... 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ