เพศฆราวาสถ้าสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วจะมีชีวิตอยู่ได้กี่วัน
 
yoonsri
วันที่  6 มี.ค. 2555
หมายเลข  20713
อ่าน  2,354

อยากจะเรียนสอบถามท่านผู้รู้ครับว่าถ้าสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในขณะที่เป็นเพศฆราวาสจำเป็นต้องบวชเป็นเป็นพระภิกษุภายใน ๑วันหรือ๗วันครับ ถ้าไม่อย่างนั้นจะดับขันธ์ปรินิพพาน จึงเรียนมาเพื่อขอความเข้าใจครับ..ขออนุโมทนาบุญครับ..


Tag  คฤหัสถ์บรรลุพระอรหันต์ ปริินิพพานในวันนั้น อรหันต์
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 6 มี.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอเชิญคลิกอ่านข้อความโดยละเอียดได้ที่นี่ครับผู้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์  ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ... 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 6 มี.ค. 2555

  ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระอรหันต์ สามารถอบรมให้เกิดขึ้นได้ ไม่ว่าอยู่ในเพศใดแต่เมื่อเป็นพระอรหันต์

แล้วคุณธรรมสูงสุด    เพศ  ที่จะรองรับคุณธรรมนี้ก็ต้องเหมาะสมกับการได้บรรลุเป็น

พระอรหันต์ด้วยครับ อย่างเพศฆราวาส หรือ คฤหัสถ์ เป็นเพศที่ต่ำ ที่ต่ำเพราะเหตุว่า

ยังอยู่ครองเรือน ยังไม่ไ้ดสละอาคารบ้านเรือนทืี่จะไม่พัวพันกับวัตถุกามต่างๆ ดังนั้น

เพศคฤหัสถ์จึงเป็นเพศที่ต่ำ ไม่เหมาะสมสำหรับรองรับคุณธรรม ดังนั้น หากเป็นพระ

อรหันต์ในเพศฆราวาส หากไม่บวชในวันนั้น ก็ต้องปรินิพพานในวันนั้น แต่เพศบรรพชิต

เป็นเพศที่สมควรที่จะรองรับคุณธรรม คือ การบรรลุเป็นพระอรหันต์ เพราะเพศบรรพชิต

เป็นเพศที่สละ อาคารบ้านเรือน ความเกี่ยวข้องในวัตถุกามแล้ว จึงสามารถรองรับ

คุณธรรมได้ ครับ ดังนั้นผู้ที่บรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์ ในเพศฆราวาส สามารถมี

ชีวิตอยู่ต่อได้ ครับ ดังเช่น เมื่อพระนางเขมา มเหสีของพระเจ้าพิมพิสาร บรรลุเป็นพระ

อรหันต์ รวมทั้ง ท่านยสกุลบุตร บรรลุเป็นพระอรหันต์ในเพศฆราวาสทั้งคู่ พระพุทธเจ้า

ก็ตรัสถาม ทั้ง พระเจ้าพิมพิสาร และ บิดา มารดาของท่านยสกุลบุตรว่า ควรหรือไม่ที่

จะกลับไปเป็นเพศฆราวาสอีก และ หากไม่บวชก็จะสิ้นชีวิตในวันนี้ พระเจ้าพิมพิสาร

และบิดา มารดา ท่านพระยสกุลบุตร จึงอนุญาตให้บวช ด้วยกล่าวว่า การให้ท่านเหล่า

นั้นมีชีวิตอยู่และประพฤติพรหมจรรย์ประเสริฐกว่า ครับ เพศคฤหัสถ์จึงเป็นเพศต่ำ ไม่

สามารถรองรับคุณธรรม คือ การบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ ครับ เปรียบดั่งว่า ผู้ที่มีบุญ

น้อย เป็นคนมีไม่มีศักดา อะไร ได้ปราบดา ยกให้เป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ แต่เพราะ

ความเป็นผู้มีบุญน้อย ไม่ฉลาด ก็ไม่สามารถรองรับคุณธรรม คือ ความเป็นพระราชาได้

ทำให้เกิดความเสียหายกับบ้านเมือง ฉันใด เพศคฤหัสถ์เป็นเพศที่ต่ำ ไม่สามารถรอง

รับคุณธรรม คือ การบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ หากไม่บวชในวันนั้น ก็ย่อมปรินิพพานใน

วันนั้นนั่นเองครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เซจาน้อย
วันที่ 6 มี.ค. 2555

  ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
pat_jesty
วันที่ 6 มี.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 

"ธรรมเกิดขึ้นสมควรตามเหตุปัจจัย ไม่มีใครสามารถจัดสรร หรือบังคับบัญชาได้"

 

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 7 มี.ค. 2555

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ