เทศมหาชาติ
 
Chalee
Chalee
วันที่  6 มี.ค. 2555
หมายเลข  20717
อ่าน  2,010

เทศมหาชาติมีในพระไตรปิฏกมีหรือไม่ค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 7 มี.ค. 2555

   ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ก่อนอื่นต้องเข้าใจว่า  เทศน์ คือ อะไร?  มหาชาติ  คือ  อะไร?  เทศน์ หรือ เทศนาหมายถึงการแสดง  ส่วนมหาชาติ ตามความเข้าใจของคนในยุคปัจจุบัน คือ ชาติใหญ่ๆ

ของพระพุทธเจ้า ที่บำเพ็ญบารมี ในอดีตชาติเพื่อที่จะเป็นพระพุทธเจ้า มีเวสสันดร 

ชาดก  แต่ในความเป็นจริง คำว่า มหาชาติ ไม่มีในพระไตรปิฎก และไม่มีการบัญญัติ

เลยครับว่า เรื่องนี้ มี พระเวสสันดรชาดก เป็นต้น เป็นพระชาติที่ใหญ่(มหาชาติ) ชาติ

นี้ เรื่องนี้เป็นพระชาติเล็ก    ซึ่งเป็นการบัญญัติกันภายหลัง แต่ในความเป็นจริงทุกๆ

พระชาติในอดีตของพระองค์ต่างๆ ก็มีความสำคัญทั้งสิ้น เพราะเป็นการอบรมบารมีคือ

คุณธรรมประการต่างๆ อันเป็นไปเพื่อ ละ  สละขัดเกลากิเลสและเจริญกุศลด้วยกันทั้ง

สิ้น ทุกๆ พระชาติและทุกๆ เรื่องราวในพระไตรปิฎก ครับ เพราะพระธรรมคำสั่งสอนทุก

บทของพระพุทธเจ้าที่ออกมาจากพระปัญญา เป็นคำที่เป็นไปเพื่อสละกิเลสและเจริญ

กุศล ปัญญาทั้งสิ้น จึงไม่ได้มีการยกว่าเรื่องใดใหญ่ สำคัญว่า เป็นมหาชาติครับ เพียง

แต่ว่า เมื่อเราอ่านหรือฟังเรื่องอะไรแล้ว ประโยชน์สำคัญที่สุด คือ ได้ประโยชน์คือการ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 7 มี.ค. 2555

สละ   ขัดเกลากิเลสของตนเอง    และเจริญขึ้นของกุศลธรรมหรือไม่ แต่ไม่ใช่การฟัง

เทศน์มหาชาติ หรือ เรื่องราวในพระไตรปิฎก เพื่อได้อานิสงส์ของเรื่องนั้นว่าจะได้บุญ

มาก อันนี้ก็ไม่ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ที่เป็นไปเพื่อการละ ไม่ใช่เพื่อการ

ได้ เพื่อติดข้อง แม้แต่อานิสงส์ ผลบุญ  ดังนั้น การตั้งเทศน์มหาชาติขึ้นมาในปัจจุบัน

จึงไม่ตรง กับพระพุทธประสงค์ เพราะสอนเพื่อให้ได้ ติดในอานิสงส์ของการฟังเทศน์

มหาชาติ เพราะผลของบุญจะมาก   จะน้อยไม่ได้อยู่ที่การฟังเฉพาะเรื่องราวบางเรื่อง

เฉพาะ เวสสันดรชาดก หรือ ฟังครบ 9 รอบ แต่ฟังแล้ว ปัญญา ความเข้าใจเกิดขึ้นบ้าง

ไหม หากไม่เกิด แม้จะฟังสักกี่รอบ   ก็ไม่มีผลบุญมากเลย    เพราะไม่เป็นไปเพื่อความ

เจริญขึ้นของปัญญาและไม่สละกิเลสของตนเอง แม้แต่การต้องการอานิสงส์ครับ

  ดังนั้นเรื่องราวพระไตรปิฎก ไม่ว่าพระชาติไหน พระวินัย พระสูตร พระอภิธรรม ก็ล้วน

แล้วแต่เป็นประโยชน์ หากศึกษาด้วยความถูกต้อง ก็จะเป็นไปเพื่อละ สละกิเลส เจริญ

ปัญญาเหมือนกันทุกเรื่อง ครับ เทศมหาชาติ จึงเป็นการตั้งขึ้นมาในยุคหลัง ซึ่งไม่มีใน

พระไตรปิฎก ครับ   เราสามารถศึกษาพระธรรมส่วนไหนก็ได้   เพราะทำให้กุศลและ

ปัญญาเจริญขึ้นทั้งนั้นครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 7 มี.ค. 2555

  ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น  มหาชาิติ คือ ชาิติใหญ่ๆ  ชาิติที่เด่นๆ ของพระโพธิสัตว์ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมี เมื่อครั้งที่พระองค์เป็นเตมิยกุมาร เป็นสุวรรณสาม  เป็นวิธุรบัณฑิต  เป็นมโหสถ  รวมไปถึงชาติที่ทรงเป็นพระเวสสันดร    ดังนั้น   มหาชาติจึงไม่ได้หมายถึงเฉพาะชาติที่ทรงเป็นพระเวสสันดรเท่านั้น  ยังมีชาติอื่นๆ ด้วย    พระธรรมทั้งหมด รวมถึงชาดกต่างๆ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยละเอียด    โดยประการทั้งปวง  เพื่อประโยชน์คือความเข้าใจถูกเห็นถูกของผู้ที่ได้ฟังได้ศึกษาเป็นสำคัญ  ไม่ใช่เพื่ออย่างอื่น   และพระสาวกทั้งหลายที่เข้าใจธรรม  ก็แสดงธรรมตามที่พระองค์ทรงแสดง    เพื่อประโยชน์ คือ ความเข้าใจถูกเห็นถูกของผู้ที่ได้ฟังได้ศึกษา    ไม่ใช่เพื่ออย่างอื่น เช่นเดียวันกัน     สำหรับในยุคคนี้สมัยนี้  เกี่ยวกับการเทศน์มหาชาติ  ไม่ได้เป็นไปตามพระธรรมวิันัย เพราะมีการเทศน์แบบแหล่  บางครั้งก็มีการเล่นดนตรีประกอบ   และจุดประสงค์ก็ไม่ตรง คือ  มุ่งลาภสักการะเป็นส่วนใหญ่   ซึ่งเป็นอาบัติสำหรับภิกษุผู้แสดงธรรมในลักษณะนี้
 
และผู้ฟัง ก็ฟังยาก  เพราะไม่ใ่่ช่การแสดงธรรมด้วยเสียงปกติธรรมดา  แต่ถ้ามีการกล่าวแสดงด้วยคำพูดปกติธรรม มุ่งที่จะให้ผู้ฟังได้เข้าใจจริงๆ    ตรงตามพระธรรม อย่างนี้ย่อมเกิดประโยชน์    และที่สำคัญถ้ามุ่งที่จะให้เข้าใจธรรมจริงๆ  มุ่งที่จะได้ความเข้าใจอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง  ตามพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง  ก็ควรที่จะได้ศึกษาโดยตรงจากพระธรรม    ซึ่งสามารถอ่านค้นคว้าได้จากพระไตรปิำฏกมหาชาติหรือทศชาติ  นั้น อยู่ในส่วนของชาดก  สามารถศึกษาได้จากพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย  ชาดก  เล่มที่ ๖๓  -  ๖๔    หรือ ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก พระสุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย  จริยาปิำฎก เล่มที่ ๗๔ ครับ    ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ... 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
pat_jesty
วันที่ 7 มี.ค. 2555

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Chalee
Chalee
วันที่ 8 มี.ค. 2555

ขออนุโมธนาสาธุ ที่ได้ทราบ.

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 9 มี.ค. 2555

พระพุทธเจ้าทรงแสดง   อดีตชาติ    ที่กว่าจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้า  ต้องบำเพ็ญบารมี

10   ต้องสละเลือด    เนื้อ   หัวใจ    ควักตา    สละชีวิต    บุตร    ภรรยา   ทรัพย์สมบัติ  เพื่อจุดประสงค์คือ    บรรลุโพธิญาณ   เพื่อช่วยสัตว์โลกให้พ้นทุกข์   และ  กว่าจะบรรลุ  

มรรคผล   นิพพาน   ต้องสะสมความดีมาก    สะสมปัญญา   นับชาติไม่ถ้วน  ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
Chalee
Chalee
วันที่ 13 มี.ค. 2555

ขอบคุณค่ะขอบคุณ.

ขออนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ