ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๘

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๘
โดย วันชัย ภู่งาม

เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ราชบุรี (ชาวกุรุน้อย ราชบุรี) โดยการนำของอาจารย์ธนิต ชื่นสกุล อาจารย์จรัล ฉลวยศรีเมือง และคณะฯ ได้กราบเรียนเชิญท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และ คณะวิทยากร อาจารย์ธีรพันธ์ ครองยุทธ และอาจารย์คำปั่น อักษรวิลัย เพื่อไปสนทนาธรรม ที่ ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.หมายเลข  769
เปิด  400
ปรับปรุง  2 พ.ย. 2564

หนังสือแนะนำ