ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่ ๒๑-๒๒ กรกฏาคม ๒๕๕๘

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่ ๒๑-๒๒ กรกฏาคม ๒๕๕๘
โดย วันชัย ภู่งาม

เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และคณะวิทยากร รศ.สงบ เชื้อทอง ผศ.อรรณพ หอมจันทร์ อ.ธีรพันธ์ ครองยุทธ และ อ.ธิดารัตน์ หอมจันทร์ ได้รับเชิญจากชมรมบ้านธัมมะ มศพ. จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อไปสนทนาธรรมที่ โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ ถนนนิมมานเหมินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่หมายเลข  766
เปิด  391
ปรับปรุง  21 ต.ค. 2564

หนังสือแนะนำ