ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ บ้านมิ่งโมฬี สวนผึ้ง ราชบุรี ๑๐-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ บ้านมิ่งโมฬี สวนผึ้ง ราชบุรี ๑๐-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
โดย วันชัย ภู่งาม

วันที่ ๑๐-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และคณะวิทยากร อ.ธีรพันธ์ ครองยุทธ อ.ธิดารัตน์ หอมจันทร์ อ.วิชัย เฟื่องฟูนวกิจ ได้รับเชิญจากพันตรีหญิงศิริลักษณ์ มิ่งโมฬี คุณพ่ออุดมและคุณแม่นวลศรี มิ่งโมฬี เพื่อไปสนทนาธรรม ณ บ้านมิ่งโมฬี อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นการไปสนทนาธรรมประจำปีที่ท่านเจ้าภาพได้จัดขึ้นทุกปี เป็นเวลานานหลายปีมาแล้วหมายเลข  722
เปิด  525
ปรับปรุง  12 พ.ค. 2564

หนังสือแนะนำ