ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ บ้านไร่มณฑา ราชบุรี ๒๔ ก.พ. ๒๕๕๘

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ บ้านไร่มณฑา ราชบุรี ๒๔ ก.พ. ๒๕๕๘
โดย วันชัย ภู่งาม

เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และ คณะวิทยากร ผศ. อรรณพ หอมจันทร์ อ.สงบ เชื้อทอง อ.ธีรพันธ์ ครองยุทธ อ.ธนิต ชื่นสกุล อ.ธิดารัตน์ หอมจันทร์ และ อ.คำปั่น อักษรวิลัย ได้รับเชิญจาก พันตำรวจเอก ปรัชญ์ชัย และ คุณสุภัทรา ใจชาญสุขกิจ เพื่อไปสนทนาธรรม ณ บ้านไร่มณฑา ตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.หมายเลข  725
เปิด  521
ปรับปรุง  24 พ.ค. 2564

หนังสือแนะนำ