ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ตลาดบางหลวง ร.ศ. ๑๒๒ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ตลาดบางหลวง ร.ศ. ๑๒๒ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘
โดย วันชัย ภู่งาม

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และคณะวิทยากร ได้รับเชิญจาก คุณเบญจวรรณ รัศมีสุวรรณกุล เพื่อไปสนทนาธรรมที่ตลาดบางหลวง ร.ศ. ๑๒๒ ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.หมายเลข  713
เปิด  542
ปรับปรุง  19 มี.ค. 2564

หนังสือแนะนำ