ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ประเทศอินเดีย ตอนที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ประเทศอินเดีย ตอนที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔
โดย วันชัย ภู่งาม

การนำเสนอภาพกิจกรรมของการเดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถาน ที่ประเทศอินเดีย โดยคณะของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ในตอนที่ ๓ นี้ ข้าพเจ้าใคร่ขอประมวลภาพกิจกรรม และ การเดินทางไปนมัสการสถานที่สำคัญๆ ที่กล่าวถึงไว้ในพระไตรปิฎกมาให้ทุกๆ ท่านได้ชม ได้ระลึกถึงว่า ณ กาลครั้งหนึ่งในดินแดนที่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระองค์นี้ ได้เสด็จดำเนินไปโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายจนตลอดพระชนม์ชีพ ด้วยพระเมตตาคุณหมายเลข  507
เปิด  666
ปรับปรุง  11 พ.ค. 2563

หนังสือแนะนำ