ประสบการณ์ทางธรรม

ประสบการณ์ทางธรรม
โดย จารุพรรณ เพ็งศรีทอง

หนังสือเล่มนี้เขียนด้วยศรัทธาและการเห็นประโยชน์ของพระธรรม ผู้เขียนเล่าประสบการณ์ทางธรรมอย่างตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงที่ประสบ ตามความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียนโดยไม่ได้ต่อเติมให้เกิดความน่าสนใจหรือตื่นเต้น นับเป็นประสบการณ์ที่เรียบง่าย แต่แสดงถึงการแสวงหา จนกระทั่งได้พบพระธรรม คำตอบความจริงของชีวิต ซึ่งเป็นเสมือนแผ่นที่นำทางระยะยาวที่ต้องดำเนินไปในสังสารวัฏฏ์

จารุพรรณ เพ็งศรีทอง
พฤษภาคม ๒๕๔๙

บ้านธัมมะขออนุโมทนาในกุศลของ อาจารย์ จารุพรรณ เพ็งศรีทอง ที่ได้บำเพ็ญมาจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต ถึงแม้ท่านจะป่วยหนัก แต่ก็มีความอดทน เขียนต้นฉบับของหนังสือเล่มนี้จนเสร็จก่อนที่ท่านจะสิ้นชีวิตไม่นาน


หมายเลข  28
เปิด  9,194
ปรับปรุง  15 ส.ค. 2563

หนังสือแนะนำ