สนทนาธรรมกับชาวกัมพูชา

สนทนาธรรมกับชาวกัมพูชา
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ทุกคนมีกายแน่นอน แต่ว่าก่อนที่จะได้ฟังพระธรรม เรายึดถือกายว่าเป็นของเรา หรือเป็นตัวเรา แต่เมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วรู้ว่า ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา แม้แต่คำว่า “ธรรม” คำเดียว ก็จะต้องเข้าใจให้ถูกว่าเมื่อเป็นธรรมแล้วก็ต้องไม่ใช่เรา พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง และได้รวบรวมเป็นพระไตรปิฎกนั้น ไม่ใช่มีแต่มหาสติปัฏฐาน พระธรรมทั้งหมดต้องสอดคล้องกัน เพราะเป็นคำสอนจากการตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาค

เมื่อได้ฟังพระธรรม แม้ว่าจะไม่ทั้งหมด แต่เข้าใจความหมาย และลักษณะของธรรมนั้นถูกต้องลึกซึ้ง ก็เข้าใจพระธรรมทั้งสามปิฎกได้ว่าต้องตรงกัน


หมายเลข  21
เปิด  5,317
ปรับปรุง  10 พ.ค. 2563

หนังสือแนะนำ