พระพุทธเจ้าเสวยเนื้อหรือไม่

พระพุทธเจ้าเสวยเนื้อหรือไม่
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ดูกรพราหมณ์ ปลาและเนื้อไม่ใช่กลิ่นดิบ ก็แลกิเลสทั้งปวงเป็นบาป เป็นอกุศลธรรม ชื่อว่า กลิ่นดิบ” พระผู้มีพระภาคตรัสกะอามคันธดาบสว่า ความสงสัยในเรื่องการบริโภคปลาและเนื้อ มิได้มีแต่เฉพาะในสมัยนี้เท่านั้น แม้ในอดีตกาล ในสมัยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะ ก็มีพราหมณ์ชื่อว่า ติสสะ ได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาค ทรงพระนามว่ากัสสปะในเรื่องกลิ่นดิบ โดยนัยเดียวกันนี้


หมายเลข  16
เปิด  5,770
ปรับปรุง  10 พ.ค. 2563

หนังสือแนะนำ