ธรรมเตือนใจแด่คุณประมาท

ธรรมเตือนใจแด่คุณประมาท
โดย รวบรวมโดยคณะศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

แม้ฉันใด ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล ไม่ได้เห็นพระอริยเจ้า ไม่ฉลาดในอริยธรรมไม่เห็นสัตบุรุษ ไม่ฉลาดในสัปปุริสธรรม ย่อมตามเห็นรูปโดยความเป็นตน เห็นตนมีรูป เห็นรูปในตน เห็นตนในรูป ก็ไม่พ้นจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาสะ เรากล่าวว่าย่อมไม่พ้นไปจากทุกข์


หมายเลข  15
เปิด  6,918
ปรับปรุง  10 พ.ค. 2563

หนังสือแนะนำ