เพราะได้เคยกระทำบุญไว้ แต่ชาติปางก่อน

เพราะได้เคยกระทำบุญไว้ แต่ชาติปางก่อน
โดย วิภากร พงษ์วรานนท์

กุศลวิบากที่ข้าพเจ้าเคยกระทำบุญไว้แต่ชาติปางก่อน ทำให้ได้มาศึกษาธรรมะที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และได้พบกัลยาณมิตรท่านอื่นๆ ที่มีจิตเมตตา มีการที่เอื้อเฟื้อต่อกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเนื้อหาสาระของพระธรรม


หมายเลข  29
เปิด  8,595
ปรับปรุง  2 มิ.ย. 2565

หนังสือแนะนำ