ธมฺมออนไลน์

ธมฺมออนไลน์
โดย บ้านธัมมะ

การที่จะน้อมระลึกถึงพระคุณของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น สามารถที่จะน้อยระลึกได้ทุกเหตุการณ์ คือ เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว จะน้อมระลึกถึงพระคุณตั้งแต่พระองค์ได้ทรงแสดงปฐมเทศนา ตลอดมาจนถึงใกล้จะปรินิพพาน ก็จะเห็นพระคุณได้

ข้อความในพระไตรปิฎกแสดงไว้ทั้งหมดโดยครบถ้วน ซึ่งผู้ที่มีสัทธา มีวิริยะ ก็จะศึกษษ ฟัง หรือ อ่าน ด้วยความปิติโสมนัส ที่ได้รู้เรื่องของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ขณะที่อ่านหรือฟังนั้น เมื่อเข้าใจพระธรรม ก็เกิดสัทธา เกิดหิริ เกิดโอตตัปปะ เกิดวิริยะ เกิดสติ และปิติโสมนัส หรืออาจจะระลึกรู้สภาพธรรมที่กำลังปรากฎ ในขณะที่กำลังอ่านหรือกำลังฟังนั่นเอง


หมายเลข  30
เปิด  5,570
ปรับปรุง  2 มิ.ย. 2565

หนังสือแนะนำ