นายแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ ถูกจิตร - วันที่ 10 ธ.ค. 2562