โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก - วันที่ 20 มิ.ย. 2563