สนทนาธรรมกับข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม - วันที่ 6 ก.ค. 2563