โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก - วันที่ 16 ธ.ค. 2562