รู้เพียง ๑ คาถา ก็ควรเรียกว่าเป็น พหูสูต
 
เจตสิก
วันที่  17 ธ.ค. 2550
หมายเลข  5990
อ่าน  1,303

  พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เล่ม ๒ - หน้าที่ 454
 
  ภิกษุ  ....   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   ที่เรียกว่าบุคคลเป็นพหูสูต   เป็นผู้ทรงธรรม  เป็นพหูสูต  เป็นผู้ทรงธรรม  ดังนี้  ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอแล  บุคคลจึงเป็นพหูสูต  เป็นผู้ทรงธรรม  ?   พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสว่า.   ดูก่อนภิกษุ  เราแสดงธรรมเป็นอันมาก  คือ

   สุตตะ.. .เวทัลละถ้าแม้ภิกษุรู้ทั่วถึงอรรถ  รู้ทั่วถึงธรรมแห่งคาถา  ๔  บาท  แล้วเป็นผู้ปฏิบัติ ธรรมสมควรแก่ธรรมไซร้  ก็ควรเรียกว่า  เป็นพหูสูต  เป็นผู้ทรงธรรม...


  ความคิดเห็น 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 17 ธ.ค. 2550

ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม  สูงสุด คือ  มรรค ๔   ผล ๔   นิพพาน ๑ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 17 ธ.ค. 2550

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ - หน้าที่ 74

  ลักษณะผู้ทรงธรรมและไม่ทรงธรรม

พระศาสดาตรัสว่า  ภิกษุทั้งหลาย  เราไม่เรียกผู้เรียนมากหรือ

พูดมากว่า  ' เป็นผู้ทรงธรรม '  ส่วนผู้ใดเรียนคาถาแม้คาถาเดียวแล้วแทง

ตลอดสัจจะทั้งหลาย(บรรลุธรรม),  ผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ทรงธรรม" 

 ดังนี้แล้ว  ตรัสพระคาถานี้ว่า

  บุคคล  ไม่ชื่อว่าทรงธรรม  เพราะเหตุที่พูดมาก;

ส่วนบุคคลใด  ฟังแม้นิดหน่อย  ย่อมเห็นธรรมด้วย

นามกาย,  บุคคลใด  ไม่ประมาทธรรม,  บุคคลนั้นแล

เป็นผู้ทรงธรรม."

 
  ความคิดเห็น 4  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 17 ธ.ค. 2550

  แก้อรรถ 

บรรดาบทเหล่านั้น  บทว่า  ยาวตา  เป็นต้น  ความว่า  บุคคลไม่

ชื่อว่าผู้ทรงธรรม  เพราะเหตุที่พูดมาก  ด้วยเหตุมีการเรียน  และการ

ทรงจำและบอกเป็นต้น.  แต่ชื่อว่าตามรักษาวงศ์  รักษาประเพณี.

บทว่า  อปฺปมฺปิ  เป็นต้น  ความว่า ส่วนผู้ใดฟังธรรมแม้มีประมาณ

น้อย  อาศัยธรรมะ  อาศัยอรรถะ  เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม

กำหนดรู้สัจจะมีทุกข์เป็นต้น  ชื่อว่าย่อมเห็นสัจธรรม ๔  ด้วยนามกาย.

ผู้นั้นแล  ชื่อว่าเป็นผู้ทรงธรรม.

 
  ความคิดเห็น 5  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 17 ธ.ค. 2550

บาทพระคาถาว่า  โย  ธมฺม  นปฺปมชฺชติ  ความว่า แม้ผู้ใดเป็นผู้มี

ความเพียรปรารภแล้ว  หวังการแทงตลอดอยู่ว่า  " (เราจักแทงตลอด)

ในวันนี้ๆ แล"  ชื่อว่าย่อมไม่ประมาทธรรม,  แม้ผู้นี้ก็ชื่อว่าผู้ทรงธรรม

เหมือนกัน.

ในกาลจบเทศนา  ชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย  มีโสดา-

ปัตติผลเป็นต้น  ดังนี้แล.

เรื่องพระเอกุทานเถระ  จบ.

ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็น 6  
 
แช่มชื่น
วันที่ 19 ธ.ค. 2550

ฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม ด้วยความรอบคอบ สั่งสมความเป็นพหูสูตกันต่อไปนะครับขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 2 ก.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 8  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 3 ก.พ. 2563

ขออนุโมทนาในกุศลค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ