เทวดายืน ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ทำไมไม่นั่ง
 
pirmsombat
วันที่  18 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6038
อ่าน  1,556

บัณฑิตพึงเห็นเนื้อความในคำว่า  ยตฺถ  ภควา  ตตฺถ  อุปสงฺกมิ  นี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในที่ใด   ก็เข้าไปเฝ้าแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าในที่นั้น   โดยกาลนั้น,  อีกอย่างหนึ่ง  พึงเห็นเนื้อความในคำว่า  เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย  พึงเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ด้วยเหตุใด เทวบุตรก็เข้าเฝ้าด้วยเหตุนั้น  ดังนี้ ถามว่า  พระผู้มีพระภาคเจ้า  อันเทพยดาและมนุษย์ทั้งหลายพึงเข้าไปเฝ้าโดยเหตุไร ?  ตอบว่า  เข้าไปเฝ้าแล้ว  มีคำอธิบายว่า  ไปแล้ว  ด้วยความประสงค์ที่จะบรรลุคุณวิเศษที่ประการต่างๆ   ดุจไม้ใหญ่ที่ผลิดอกออกผลอยู่เป็นนิจ อันหมู่นกทั้งหลายเข้าไปหาอยู่ ด้วยประสงค์จะบริโภคผลที่อร่อยฉะนั้น.  คำว่า  อุปสงฺกมิตฺวา เป็นการแสดงถึงการสิ้นสุดแห่งการเข้าไปเฝ้าอีกอย่างหนึ่ง  เทวดานั้น ไปแล้วอย่างนี้  มีคำอธิบายว่า ไปแล้วสู่สถานที่อันใกล้กว่า  คือที่ใกล้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าต่อจากนั้น.


 

 

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๖ - หน้าที่ 140 คำว่า  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  ความว่า  ถวายบังคมคือนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคเจ้า.

คำว่า    เอกมนฺต  เป็นคำแสดงถึง  นปุสกสิงค์  มีคำอธิบายว่าณ  โอกาสข้างหนึ่ง  คือ  ณ  ส่วนข้างหนึ่ง.  อีกอย่างหนึ่ง  คำว่า  เอกมนฺต

เป็นทุติยวิภัตติ  ใช้ในอรรถแห่งสัตตมีวิภัตติ  (แปลว่า ณ, ใน).
คำว่า อฏฺาสิ  เป็นการปฏิเสธอิริยาบถอื่นมีการนั่งเป็นต้น  อธิบายว่าสำเร็จการยืน  ได้แก่  เป็นผู้ยืนอยู่แล้ว.   ถามว่า   ก็เทวดานั้นยืนอย่างไร ?ชื่อว่า  ยืน ณ ส่วนข้างหนึ่ง. ตอบว่า  เทวดาเว้นแล้วซึ่งโทษ  (๘  อย่าง)  เหล่านี้คือ  ไม่ยืนข้างหลัง  ๑  ไม่ยืนข้างหน้า  ๑  ไม่ยืนใกล้ ๑  ไม่ยืนไกล ๑   ไม่ยืนตรงหน้า ๑ไม่ยืนเหนือลม  ๑  ไม่ยืนต่ำกว่า  ๑  ไม่ยืนสูงกว่า  ๑  ชื่อว่า  ยืนแล้วณ  ส่วนข้างหนึ่ง. ถามว่า  ก็เทวบุตรนี้ยืนเท่านั้น  ไม่นั่ง  เพราะเหตุไร  ? ตอบว่า  เพราะเทวดาทั้งหลายประสงค์จะกลับไว  อธิบายว่า  จริงอยู่เทวดาทั้งหลายอาศัยอำนาจประโยชน์บางอย่างเท่านั้น  จึงมายังมนุษย-โลก  ซึ่งเปรียบประดุจส้วมที่เต็มด้วยของไม่สะอาด   ก็โดยปกติมนุษยโลกเป็นของปฏิกูลแก่เทวดาเหล่านั้น  เพราะเป็นสถานที่มีกลิ่นเหม็นนับจำเดิมแต่  ๑๐๐  โยชน์  พวกเทวดาจึงไม่ยินดีในมนุษยโลกนั้น   เพราะเหตุนั้นเทวดานั้นทำธุระที่ตนมาเสร็จแล้ว  ก็ไม่ยอมนั่ง  เพราะต้องการจะกลับไวชนทั้งหลายย่อมนั่ง  เพื่อจะบรรเทาความอ่อนเพลียแห่งอิริยาบถ   อันเกิดจากการเดินเป็นต้น  อันใด  ความเพลียอันนั้นของเทวดาทั้งหลายย่อมไม่มี  เพราะฉะนั้นเทวดาจึงไม่ยอมนั่ง


 

 
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๖ - หน้าที่ 141


ก็มหาสาวกทั้งหลายเหล่าใด  ยืนแวดล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่แล้วเทวดาก็
นับถือมหาสาวกเหล่านั้น  จึงไม่นั่ง. อีกอย่างหนึ่ง  เทวดาไม่ยอมนั่งเพราะเคารพในพระพุทธเจ้า   ด้วยว่าเมื่อเทวดาทั้งหลายจะนั่ง  อาสนะก็บังเกิดขึ้นเทวดาไม่ปรารถนาอาสนะนั้นจึงไม่คิดแม้เพื่อจะนั่ง  ได้ยืนอยู่แล้วณ  ส่วนข้างหนึ่ง. คำว่า  เอกมนฺต  ิตา  โข  สา  เทวตา    ความว่า  เทวดานั้นยืนอยู่  ณ  ส่วนข้างหนึ่งแล  ด้วยเหตุเหล่านี้อย่างนี้.

...........................................................................

 

เทวดายืน ณ ส่วนข้างหนึ่ง ไม่ยอมนั่งเพราะ...1. มนุษยโลกเป็นของปฏิกูลแก่เทวดา   เปรียบเหมือนส้วมเต็มไปด้วยของไม่สะอาด เป็นสถานที่มีกลิ่นเหม็นไปถึง100 โยชน์ เทวดาทำธุระเสร็จ  รีบกลับ ไม่ยอมนั่ง2. ชนทั้งหลายย่อมนั่ง เพื่อบรรเทาความอ่อนเพลีย เทวดาไม่อ่อนเพลีย ไม่ยอมนั่ง3. มหาสาวกทั้งหลาย  ยืนแวดล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่แล้ว เทวดาจึงไม่นั่ง


4. เทวดาไม่ยอมนั่ง เพราะเคารพในพระพุทธเจ้า

 

 


  ความคิดเห็น 1  
 
แช่มชื่น
วันที่ 19 ธ.ค. 2550

ได้อ่านแล้ว ก็ได้พิจารณาจากพระพุทธพจน์ในพระสูตรครับว่า  ทุกวันนี้เรายังไม่เห็นความจริงว่าโลกมนุษย์เน่าเหม็นแค่ไหน  ที่กายนี้ก็เหม็น เพราะเรายังไม่ได้ไปอยู่บนสวรรค์ ยังไม่ได้ทุบภาชนะดิน(อันบรรจุด้วยปฏิกูล)  เพื่อรับเอาภาชนะทอง ร่างกายนี้ อันเราสำคัญว่าสวย ว่าหล่อว่าดี ว่างาม แต่ความจริงแล้วก็เต็มไปด้วยของเสียไหลเข้า ไหลออก   ไม่เป็นที่พึงใจแก่เทวดาเพราะไม่เป็นเหมือนกับของทิพย์อันเป็นทรัพย์บนสวรรค์ซึ่งประณีตยิ่งกว่าของหอมใดๆ  ในโลกมนุษย์ครับ 

แต่ที่สำคัญกว่า คือ ที่ใจนี้(ถ้าอกุศลเกิด)ก็ยิ่งทั้งเน่าทั้งเหม็น เพราะเรายังไม่ได้ดับกิเลส ใจเรา

จึงไม่สะอาดครับ ถ้าใจนี้ยังไม่ได้ขัด  ไม่ได้ล้างหยากเยื่อที่หมักหมม อันเกาะเกี่ยวเหนียวแน่นอยู่ภายในออกด้วยพระนิพพานแล้ว  ก็คงจะยังสกปรกต่อๆ ไปครับ  เราจึงต้องอาศัยการฟังพระธรรมเพื่อชำระล้างจิตใจให้สะอาดขึ้นบ้างวันละนิดๆ  แม้ว่าในความเป็นจริงนั้นจะยังสกปรกเพิ่มขึ้น มากกว่าที่จะสะอาดเพิ่มขึ้นอยู่มากก็ตามครับขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
pornpaon
วันที่ 20 ธ.ค. 2550
ขออนุโมทนาค่ะอ่านแล้วพิจารณาตามก็เข้าใจได้ชัดเจนว่าทำไมเทวดาไม่นั่งไม่ต้องอื่นไกล แค่ร่างกายของมนุษย์หนึ่งคนที่มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบ  ก็ประกอบไปด้วยซากพืช  ซากสัตว์ที่ตายแล้วจำนวนมากในภายใน  ก็น่าจะต้องเหม็นสุดทนสำหรับผู้อยู่ในทิพย์วิมาน มีอาหารทิพย์  แต่ก็ยังต้องจำทนด้วยความเคารพนอบน้อมต่อพระพุทธองค์เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขของเทวดาองค์นั้นๆ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ