อานิสงส์ของเมตตา ๑๑ ประการ [เมตตาสูตร]
 
บ้านธัมมะ
วันที่  18 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6016
อ่าน  2,778

   พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต เล่ม ๕ - หน้าที่ 551

   เมตตาสูตร

ว่าด้วยอานิสงส์ของเมตตา ๑๑ ประการ

 [๒๒๒]   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อเมตตาเจโตวิมุตติ  อันบุคคล

เสพแล้ว   ทำให้มากแล้ว  ทำให้เป็นดุจยาน   ทำให้เป็นที่ตั้ง   ให้ตั้งมั่น

โดยลำดับ  สั่งสมดีแล้ว  ปรารภด้วยดีแล้ว   พึงหวังอานิสงส์  ๑๑  ประการ

๑๑  ประการเป็นไฉน  คือ   ย่อมหลับเป็นสุข ๑  ย่อมตื่นเป็นสุข ๑   ย่อม

ไม่ฝันลามก ๑  ย่อมเป็นที่รักแห่งมนุษย์ทั้งหลาย ๑   ย่อมเป็นที่รักแห่ง

อมนุษย์ทั้งหลาย ๑   เทวดาทั้งหลายย่อมรักษา ๑   ไฟ ยาพิษหรือศัสตราย่อม

ไม่กล้ำกรายได้  ๑   จิตย่อมตั้งมั่นโดยรวดเร็ว ๑ สีหน้าย่อมผ่องใส ๑   เป็นผู้

ไม่หลงใหลทำกาละ ๑  เมื่อไม่แทงตลอดคุณอันยิ่ง   ย่อมเป็นผู้เข้าถึงพรหม-

โลก ๑  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อเมตตาเจโตวิมุตติ   อันบุคคลเสพแล้ว

เจริญแล้ว  ทำให้มากแล้ว   ทำให้เป็นดุจยาน   ทำให้เป็นที่ตั้ง   ให้ตั้งมั่นโดย

ลำดับ  สั่งสมดีแล้ว   ปรารภด้วยดีแล้ว   พึงหวังอานิสงส์  ๑๑  ประการนี้แล.

  จบเมตตาสูตรที่  ๕


  ความคิดเห็น 1  
 
suwit02
วันที่ 27 ก.พ. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
wichaiyanueng
วันที่ 9 ต.ค. 2552
เมตตาค้ำจุนโลก..จริงๆ ๆ ครับ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ