อักขณสูตร .. ผู้ปล่อยเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์
 
บ้านธัมมะ
วันที่  18 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6015
อ่าน  2,290

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เล่ม ๔ - หน้าที่ 453

ข้อความบางตอนจาก .. อักขณสูตร

   ชนเป็นอันมาก  กล่าวเวลาที่เสียไปว่า  กระทำอันตรายแก่ตน  พระตถาคตเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ในกาลบางครั้งบางคราว การที่พระตถาคตเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ๑   การได้กำเนิดเป็นมนุษย์ ๑  การแสดงสัทธรรม ๑  ที่จะพร้อมกันเข้าได้  หาได้ยากในโลก  ชนผู้ใคร่ประโยชน์  จึงควรพยายามในกาลดังกล่าวมานั้น  ที่ตนพอจะรู้จะเข้าใจสัทธรรมได้ขณะอย่าล่วงเลยท่านทั้งหลายไปเสีย เพราะบุคคลที่ปล่อยเวลาให้ล่วงไปพากันยัดเยียดในนรก  ก็ย่อมเศร้าโศก 


 


  ความคิดเห็น 1  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 3 ก.พ. 2563

ขออนุโมทนาในกุศลค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ