จากพ่อ..................ถึงลูก
 
devout
วันที่  19 พ.ย. 2550
หมายเลข  5588
อ่าน  1,693
จดหมายจากในหลวงถึงพระเทพฯ
 
ลูกพ่อ....
 
ในผืนแผ่นดินนี้ ทุกสิ่งเป็นของคู่กันมาโดยตลอด มีความมืดและความสว่าง ความดีและความชั่ว ถ้าให้เลือกในสิ่งที่ตนชอบแล้ว ทุกคนปรารถนาความสว่าง ปรารถนาความดีด้วยกันทุกคน แต่ความปรารถนานั้นจักสำเร็จลงได้ จักต้องมีวิถีที่จักดำเนินให้ไปถึง ความสว่าง หรือ ความดี นั้น ทางที่จักต้องไปให้ไปถึงความดีก็คือ รักผู้อื่น เพราะความรักผู้อื่นสามารถแก้ปัญหาได้ทุกปัญหา ทำให้โลกมีความสุขและเกิดสันติภาพ ความรักผู้อื่นจักเกิดขึ้นได้ พ่อขอบอกลูกดังนี้...
 
1. ขอให้ลูกมองผู้อื่นว่า เป็นเพื่อนเกิด เพื่อนแก่ เพื่อนเจ็บ เพื่อนตาย ด้วยกัน ทั้งหมด ทั้งสิ้น ไม่ว่าอดีต ปัจจุบัน อนาคต
 
2. มองโลกในแง่ดี และจะให้ดียิ่งขึ้น ควรมองโลกตามความเป็นจริง อันจักเป็นทางแก้ปัญหาอย่างถูกต้องและเหมาะสม
 
3. มีความสันโดษ คือ มีความพอเป็นพื้นฐานของจิตใจ พอใจตามมีตามได้ คือได้อย่างไรก็เอาอย่างนั้น ไม่ยึดติด ขอให้คิดว่า มีก็ดี ไม่มีก็ได้ พอใจตามกำลัง คือ มีน้อยก็พอใจตามที่ได้น้อย ไม่เป็นอึ่งอ่างพองลม จะเกิดความเดือดร้อนในภายหลัง พอใจตามสมควร คือทำงานให้มีความพอใจเหมาะสมแก่งาน ให้ดำรงชีพให้เหมาะสมแก่ฐานะของตน
 
4. มีความมั่นคงแห่งจิต คือ ให้มองเห็นโทษของความเกียจคร้าน และมองเห็นคุณประโยชน์ของความเพียร และเมื่อเกิดสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาให้ภาวนาว่า มีลาภ มียศ สุข ทุกข์ปรากฎ สรรเสริญ นินทา เสื่อมลาภ เสื่อมยศเป็นกฎธรรมดา อย่ามัวโศกา นึกว่า "ชั่งมัน"
 
พ่อ
 
06/10/2547
 
...ฉันหวังว่า คำสอนพ่อที่ฉันได้ประมวลมานี้ จะเกิดประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านที่ได้พบเห็น และลูกอันป็นที่รักของพ่อทุกคน ฉันรักพ่อฉันจัง
 
สิรินธร

  ความคิดเห็น 2  
 
ไตรสรณคมน์
วันที่ 19 พ.ย. 2550

ถ้าไม่มีความรักคนอื่น (ความกรุณาต่อสัตว์โลก) ก็ไม่มีการอุบัติขึ้นของ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า


ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง


แด่...พ่อของแผ่นดิน

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
  ความคิดเห็น 3  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 19 พ.ย. 2550

เป็นจดหมายที่เป็นหลักธัมมมากถ้าใครน้อมไปปฏิบัติ ก็มีแต่ความเจริญฝ่ายเดียว ขออนุโมทนาในความช่างหาจดหมายมาให้อ่าน และนำรูปสวยๆ ให้ดูสอดคล้อง ขอจงทรงพระเจริญ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
สารธรรม
วันที่ 19 พ.ย. 2550

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๔ ภาค ๓- หน้าที่ ๕๔๘

พระมหาสัตว์ตรัสว่า

[๑๑๗๐] ดูก่อนพ่อชาลีลูกรัก มานี่เถิด ลูกทั้งสองจงยังบารมีของพ่อให้เต็ม จงช่วยโสรจสรงหทัยของพ่อให้เย็นฉ่ำ จงทำตามคำของพ่อ ขอเจ้าทั้งสองจงเป็นดังยานนาวาของพ่อ อันไม่หวั่นไหวในสาครคือภพ พ่อจักข้ามซึ่งฝั่งคือชาติ จักยังสัตว์โลกพร้อมทั้งทวยเทพให้ข้ามด้วย ดูก่อนลูกกัณหามานี่เถิด เจ้าเป็นธิดาที่รัก ทานบารมีก็เป็นที่รักของพ่อ จงช่วยโสรจสรงหทัยของพ่อให้เย็นฉ่ำ ขอจงทำตามคำของพ่อ ขอเจ้าทั้งสองจงเป็นยานนาวาของพ่อ อันไม่หวั่นไหวในสาครคือภพ พ่อจักข้ามซึ่งฝั่ง คือชาติจักช่วยสัตวโลกพร้อมทั้งทวยเทพให้ข้ามด้วย

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เล่ม ๕ ภาค ๒ - หน้าที่ 492

๗. เปตเตยยสูตร

ว่าด้วยสัตว์ผู้เกื้อกูลบิดามีน้อย

[๑๗๖๒] ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตว์ผู้เกื้อกูลแก่บิดามีน้อย โดยที่แท้ สัตว์ผู้ไม่เกื้อกูลแก่บิดา มีมากกว่า ฯลฯ

พระวินัยปิฎก มหาวรรค เล่ม ๔ ภาค ๑ - หน้าที่ 66

......เศรษฐีผู้คหบดีกราบทูลว่า การที่จิตของยสกุลบุตรพ้นจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม่ถือมั่นนั้น เป็นลาภของยสกุลบุตร ยสกุลบุตรได้ดีแล้ว พระพุทธเจ้าข้า ขอพระผู้มีพระภาคเจ้ามียศกุลบุตรเป็นปัจฉาสมณะ...

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๓ ภาค ๕ - หน้าที่ 865

๘. ตักกลชาดก

ว่าด้วยการเลี้ยงดูบิดามารดา

[๑๔๐๕] ท่านสวิฏฐกะ ผู้ใดเป็นคนมีธรรมอัน ลามก เบียดเบียนมารดาหรือบิดา ผู้ไม่ประ- ทุษร้าย ผู้นั้นครั้นตายไปภายหน้า ย่อมเข้าถึง นรกโดยไม่ต้องสงสัย.

[๑๔๐๖] ท่านสวิฏฐกะ ผู้ใดบำรุงเลี้ยงมารดาบิดา ด้วยข้าวน้ำ ผู้นั้นครั้นตายไปภายหน้า เข้าถึง สุคติโดยไม่ต้องสงสัย.

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ 274

๔. มหาศาลสูตร

ลำดับนั้น ลูกทั้งสี่คนของพราหมณ์ นั่งเฝ้าพระศาสดา กราบทูลในระหว่างเสวยภัตตา-หารว่า ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ พวกข้าพระองค์ปรนนิบัติบิดาของพวกข้าพระองค์ มิได้ประมาท ขอพระองค์จงดูอัตภาพ. พระศาสดาตรัสว่า ขึ้นชื่อว่า การเลี้ยงดูบิดามารดาที่พวกเธอทำแล้ว เป็นความดี พวกโบราณบัณฑิตเคยประพฤติกันอย่างสม่ำเสมอทีเดียว แล้วตรัสนาคราชชาดก ยกอริยสัจ ๔ แสดงธรรม ในเวลาจบเทศนาพราหมณ์ พร้อมด้วยลูก ๔ คน ลูกสะใภ้ ๔ คน ส่งญาณไปตามกระแสเทศนา ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล. จำเดิมแต่นั้น พระศาสดามิได้เสด็จไปที่เรือนของชนเหล่านั้นในกาลทั้งปวง ดังนี้แล

 
  ความคิดเห็น 5  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 20 พ.ย. 2550

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จริยาปิฎก เล่ม ๙ ภาค ๓ - หน้าที่ 141

ข้อความบางตอนจาก

สิวิราชจริยา

ข้าแต่ท่านผู้เป็นจอมชนพระองค์ปรารถนา อะไรหนอ จึงทรงให้ อายุ วรรณะ สุขะ พละ. จริงอยู่ พระราชาผู้ยอดเยี่ยมกว่าชนใน แคว้นสีพี พระราชทานพระเนตร เพราะเหตุ แห่งปรโลกได้อย่างไร.

เราไม่ให้ดวงตานิเพราะหวังยศ ไม่ ปรารถนาบุตร ไม่ปรารถนาทรัพย์ ไม่ปรารถนา แว่นแคว้น อนึ่ง ธรรมของสัตบุรุษทั้งหลาย เป็นธรรมเก่าอันบัณฑิตประพฤติกันมาแล้ว. ใจของเรายินดีในการให้ ด้วยประการฉะนี้แล


ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็น 6  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 20 พ.ย. 2550

พระนางมัททรี กัณหา และชาลี ท่านร่วมสะสมบุญกับพระโพธิสัตว์ ทำบารมีของพระโพธิสัตว์ให้เต็ม

 
  ความคิดเห็น 7  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 21 พ.ย. 2550

พระคุณของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เมื่อประมวลมาแล้วก็มีเพียง ๓ ประการ คือ พระบริสุทธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ และ พระปัญญาคุณ แต่เมื่อจะกล่าวโดยละเอียด ไม่มีใครที่จะนับ ไม่มีใครที่จะประมาณได้ "พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วและทรงให้ผู้อื่นตรัสรู้ตามด้วย พระองค์ทรงพ้นแล้วและทรงยังผู้อื่นให้พ้นด้วย พระองค์ทรงข้ามแล้วและทรงยังผู้อื่นให้ข้ามด้วย"

 
  ความคิดเห็น 8  
 
saifon.p
วันที่ 6 ธ.ค. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
ant
วันที่ 9 ธ.ค. 2552

ครับ ขออนุโทนาจริงๆ ครับ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
ant
วันที่ 9 ธ.ค. 2552
ผมอ่านจดหมายแล้ว ผมจะนำไปปฏิบัติครับ
 
  ความคิดเห็น 11  
 
ant
วันที่ 9 ธ.ค. 2552
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
  ความคิดเห็น 12  
 
ant
วันที่ 9 ธ.ค. 2552
ผมจะเป็นคนดีเพื่อในหลวง
 
  ความคิดเห็น 13  
 
ant
วันที่ 9 ธ.ค. 2552
คำสอนพ่อ ดีจริงๆ ๆ ๆ ครับ
 
  ความคิดเห็น 14  
 
ไตรสรณคมน์
วันที่ 9 ธ.ค. 2552

พ่อสอนและบอกอะไรหลายต่อหลายอย่าง เว้นอยู่อย่างเดียว

 
  ความคิดเห็น 15  
 
ไตรสรณคมน์
วันที่ 9 ธ.ค. 2552

พ่อไม่เคยบอกให้เรารักพ่อ

 
  ความคิดเห็น 16  
 
oom
oom
วันที่ 11 ธ.ค. 2552

เพื่อพ่อ จะเป็นข้าราชการที่ดี ปฏิบัติตามคำสอนของพ่อหลวง ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 

 
  ความคิดเห็น 17  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 11 ธ.ค. 2552
ทางที่จักต้องไปให้ไปถึงความดีก็คือ รักผู้อื่น เพราะความรักผู้อื่นสามารถแก้ปัญหาได้ทุกปัญหา ทำให้โลกมีความสุขและเกิดสันติภาพ
 
ในหลวงทรงมีพระเมตตาต่อประชาชนชาวไทยตลอดมาโดยสม่ำเสมอและช้านานโดยพระองค์ท่านมิได้หวังสิ่งตอบแทนสิ่งที่พระองค์ได้รับจึงเป็นความจงรักภักดี..ที่เหนือกว่าค่าตอบแทนที่สามารถประเมินเป็นค่าของทรัพย์สินใดๆ ตามที่เราได้ประจักษ์ด้วยตนเองและรับทราบโดยทั่วไปขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
เชิญคลิกอ่าน...
 
 
  ความคิดเห็น 18  
 
ant
วันที่ 11 ธ.ค. 2552
ผมจะเป็นคนดีเพื่อในหลวง
 
  ความคิดเห็น 19  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 12 ธ.ค. 2552

ถ้าทุกคนรักในหลวงจริง ทุกคนควรทำแต่ความดี เพื่อความปกติสุขของบ้านเมือง เพื่อตอบแทนในหลวงที่เรารัก เพื่อความสุขของในหลวง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
  ความคิดเห็น 20  
 
ant
วันที่ 15 ธ.ค. 2552

ในหลวงทรงมีพระเมตตาต่อประชาชนชาวไทยตลอดมา โดยสม่ำเสมอและช้านานโดยพระองค์ท่านมิได้หวังสิ่งตอบแทนสิ่งที่พระองค์ได้รับจึงเป็นความจงรักภักดี..ที่เหนือก่วาค่าตอบแทนที่สามารถประเมินเป็นค่าของทรัพย์สินใดๆ

 
  ความคิดเห็น 21  
 
ant
วันที่ 15 ธ.ค. 2552
ผมอ่านจดหมายแล้ว ผมจะนำไปปฏิบัติครับ
 
  ความคิดเห็น 22  
 
ant
วันที่ 15 ธ.ค. 2552
ผมจะเป็นคนดีเพื่อในหลวง
 
  ความคิดเห็น 23  
 
ant
วันที่ 15 ธ.ค. 2552
ทางที่จักต้องไปให้ไปถึงความดีก็คือ รักผู้อื่น เพราะความรักผู้อื่นสามารถแก้ปัญหาได้ทุกปัญหา ทำให้โลกมีความสุขและเกิดสันติภาพ
 
  ความคิดเห็น 24  
 
ant
วันที่ 15 ธ.ค. 2552

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 25  
 
ant
วันที่ 15 ธ.ค. 2552

พ่อไม่เคยบอกให้เรารักพ่อ

 
  ความคิดเห็น 26  
 
ant
วันที่ 15 ธ.ค. 2552

เพื่อพ่อ จะเป็นข้าราชการที่ดี ปฏิบัติตามคำสอนของพ่อหลวง

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
  ความคิดเห็น 27  
 
ant
วันที่ 15 ธ.ค. 2552
คำสอนพ่อ ดีจริงๆ ๆ ๆ ครับ
 
  ความคิดเห็น 28  
 
ant
วันที่ 16 ธ.ค. 2552

เป็นจดหมายที่เป็นหลักธัมมมากถ้าใครน้อมไปปฏิบัติ ก็มีแต่ความเจริญฝ่ายเดียว ขออนุโมทนาในความช่างหาจดหมายมาให้อ่าน และนำรูปสวยๆ ให้ดูสอดคล้อง

ขอจงทรงพระเจริญ

 
  ความคิดเห็น 29  
 
ant
วันที่ 16 ธ.ค. 2552

พ่อไม่เคยบอกให้เรารักพ่อ

 
  ความคิดเห็น 30  
 
ant
วันที่ 16 ธ.ค. 2552

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 31  
 
ant
วันที่ 16 ธ.ค. 2552
ทางที่จักต้องไปให้ไปถึงความดีก็คือ รักผู้อื่น เพราะความรักผู้อื่นสามารถแก้ปัญหาได้ทุกปัญหา ทำให้โลกมีความสุขและเกิดสันติภาพ
 
  ความคิดเห็น 32  
 
ant
วันที่ 16 ธ.ค. 2552

พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยด สิ้นเพื่อ ปวงชน

 
  ความคิดเห็น 34  
 
ant
วันที่ 16 ธ.ค. 2552

จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่ว เพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย

 
  ความคิดเห็น 35  
 
ant
วันที่ 16 ธ.ค. 2552

พระทรงเป็นดวงใจไทยทั้งชาติ ปวงข้าบาทน้อมจิตอธิษฐาน มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน นิจนิรันดร์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
  ความคิดเห็น 36  
 
ant
วันที่ 16 ธ.ค. 2552
ขอให้พ่อหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
  ความคิดเห็น 37  
 
ant
วันที่ 16 ธ.ค. 2552

พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ปวงชนชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 
  ความคิดเห็น 38  
 
ant
วันที่ 18 ธ.ค. 2552
ผมอ่านจดหมายแล้ว ผมจะนำไปปฏิบัติครับ
 
  ความคิดเห็น 39  
 
ant
วันที่ 18 ธ.ค. 2552
ขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่ดี ขอให้พระองค์อยู่กับปวงไทยตลอดไป
 
  ความคิดเห็น 40  
 
ant
วันที่ 18 ธ.ค. 2552

เพื่อพ่อ จะเป็นข้าราชการที่ดี ปฏิบัติตามคำสอนของพ่อหลวง ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 

 
  ความคิดเห็น 41  
 
ant
วันที่ 18 ธ.ค. 2552

พระองค์ คือ ต้นแบบแห่งความพอเพียง ที่เป็นแบบอย่างให้ประชาชนคอยปฏิบัติตาม และเป็นต้นแบบให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างราบรื่น พอเพียง

 
  ความคิดเห็น 42  
 
ant
วันที่ 18 ธ.ค. 2552
ขอให้พระองค์อายุยืนยิ่งยืนนาน
 
  ความคิดเห็น 43  
 
ant
วันที่ 18 ธ.ค. 2552

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่มหาชนชาวไทย

 
  ความคิดเห็น 44  
 
ant
วันที่ 18 ธ.ค. 2552
ขอถวายพระพรชัยมงคลให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน สถิตย์เป็นมิ่งขวัญแก่คนไทยตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 
  ความคิดเห็น 46  
 
ant
วันที่ 18 ธ.ค. 2552

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 47  
 
ant
วันที่ 18 ธ.ค. 2552

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน มีพระวรกายและพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 
  ความคิดเห็น 48  
 
ant
วันที่ 18 ธ.ค. 2552

พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ปวงชนชาวไทย ได้พึ่งพาอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นตราบทั่วราชอาณาจักร

 
  ความคิดเห็น 49  
 
ant
วันที่ 18 ธ.ค. 2552
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป จะเป็นข้าพระบาทในพระองค์ ที่จะทำงานเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตรย์ ให้ดีที่สุด ด้วยชีวิต
 
  ความคิดเห็น 50  
 
ant
วันที่ 18 ธ.ค. 2552
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
 
  ความคิดเห็น 51  
 
ant
วันที่ 18 ธ.ค. 2552
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
 
  ความคิดเห็น 52  
 
pml7419
วันที่ 19 ธ.ค. 2552

ขอน้อมรับพรของพ่อ และขออนุโมทนาบุญกับท่านทั้งหลายด้วยนะครับ

 
  ความคิดเห็น 53  
 
กตัญญู
วันที่ 20 ธ.ค. 2552
ขอพระองค์ทรงเกษมสำราญ พระพลานมัยแข็งแรง ทรงเป็นพ่อผู้ให้ของปวงชนชาวไทย
 
  ความคิดเห็น 54  
 
ant
วันที่ 6 ม.ค. 2553

พระองค์ คือ ต้นแบบแห่งความพอเพียง ที่เป็นแบบอย่างให้ประชาชนคอยปฏิบัติตาม และเป็นต้นแบบให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างราบรื่น พอเพียง

 
  ความคิดเห็น 55  
 
ant
วันที่ 6 ม.ค. 2553

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน มีพระวรกายและพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 
  ความคิดเห็น 56  
 
ant
วันที่ 6 ม.ค. 2553
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป จะเป็นข้าพระบาทในพระองค์ ที่จะทำงานเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตรย์ ให้ดีที่สุด ด้วยชีวิต
 
  ความคิดเห็น 57  
 
ant
วันที่ 6 ม.ค. 2553

พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ปวงชนชาวไทย ได้พึ่งพาอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นตราบทั่วราชอาณาจักร

 
  ความคิดเห็น 58  
 
ant
วันที่ 6 ม.ค. 2553

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน มีพระวรกายและพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 
  ความคิดเห็น 59  
 
ant
วันที่ 6 ม.ค. 2553

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน มีพระวรกายและพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 
  ความคิดเห็น 60  
 
ant
วันที่ 6 ม.ค. 2553
ขอถวายพระพรชัยมงคลให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน สถิตย์เป็นมิ่งขวัญแก่คนไทยตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ