ศึกษาพระธรรมเพื่ออะไร เพื่อละ...ละอะไร?
 
ปุจฉา
วันที่  19 พ.ย. 2550
หมายเลข  5589
อ่าน  813

1. ศึกษาพระวินัย ศึกษาเพื่ออะไร ละอะไร

2. ศึกษาพระสูตร ศึกษาเพื่ออะไร ละอะไร

3. ศึกษาพระอภิธรรม ศึกษาเพื่ออะไร ละอะไร

4. ศึกษาอรรถกถา คัมภีร์ที่รจนา ศึกษาเพื่ออะไร ละอะไร

5. ศึกษาจากหนังสือธรรมะที่ปุถุชนในสมัยนี้แต่งขึ้น ศึกษาเพื่ออะไร ละอะไร


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 19 พ.ย. 2550

การศึกษาพระธรรมคำสอนทั้งหมดเพื่อความเข้าใจ เพื่อการละความไม่รู้ ย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อความคลายกำหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้ เพื่อนิพพาน

 
  ความคิดเห็น 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 19 พ.ย. 2550

1. ศึกษาพระวินัย เพื่อละ เพื่อขัดเกลา กาย วาจา ที่ไม่ดี

2. ศึกษาพระสูตร เพื่อละมิจฉาทิฏฐิ คือความเห็นผิด ว่าเป็นสัตว์ บุคคล ตัวตน

3. ศึกษาพระอภิธรรม เพื่อละความไม่รู้ เพื่อที่จะได้มีปัญญารู้ว่า ธรรมทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยจึงเกิด เมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยก็ดับค่ะ พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็น ไปเพื่อการละคลาย เพื่อมรรค ผลนิพพานค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 20 พ.ย. 2550
ขอนุโมทนา
 
  ความคิดเห็น 5  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 20 พ.ย. 2550

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 7  
 
Komsan
วันที่ 20 พ.ย. 2550
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 8  
 
เจริญในธรรม
วันที่ 10 มี.ค. 2551
ขอนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 9  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 9 พ.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ