ความไม่ประมาท
 
pirmsombat
วันที่  19 พ.ย. 2550
หมายเลข  5595
อ่าน  984

 

ความไม่ประมาท

 
 บทว่า  อปฺปมาเทน  สมฺปาเทถ  ความว่า  จงยังกิจทั้งปวงให้

 สำเร็จด้วยความไม่ไปปราศจากสติ.  ดังนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า

ทรงบรรทมที่เตียงปรินิพพาน  ประทานพระโอวาทที่ประทานมา

๔๕ พรรษา  รวมลงในบทคือความไม่ประมาทอย่างเดียวเท่านั้น. 

ก็คำนี้ว่า  ปจฺฉิม  วาจา  เป็นคำของพระสังคีติกาจารย์ทั้งหลาย

ต่อแต่นี้ไป  เพื่อจะแสดงข้อที่  พระผู้มีพระภาคเจ้า  ทรงกระทำ

บริกรรมในพระปรินิพพาน  จึงกล่าวคำมีอาทิว่า อถ  โข  ภควา 

ปมชฺฌาน.

........................................

โอวาทของพระพุทธองค์ที่ประทานมา ๔๕ พรรษา

รวมลงในบทคือความไม่ประมาทอย่างเดียวเท่านั้น

 


Tag  ไม่ประมาท
  ความคิดเห็น 1  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 20 พ.ย. 2550

ชีวิตประจำวัน ความประมาทเยอะกว่าความไม่ประมาทมากๆ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 20 พ.ย. 2550
ขณะที่สติไม่เกิด  ขณะนั้นชื่อว่าเป็นผู้ประมาทค่ะ
 
  ความคิดเห็น 3  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 21 พ.ย. 2550
 
  ความคิดเห็น 4  
 
suwit02
วันที่ 28 มี.ค. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 28 มี.ค. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ  

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ