ทาน 8 ประการ ?
 
ตุลา
วันที่  20 พ.ย. 2550
หมายเลข  5600
อ่าน  4,437

ขอกราบบูชาคุณพระรัตนตรัย

ขอรบกวนถามว่า ทาน 8 ประการ ที่กล่าวกันมีอะไรบ้างคะ 

ด้วยความขอบคุณและขออนุโมทนาค่ะ


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 20 พ.ย. 2550

ทาน ๘ ประการ มีหลายนัย ขอยกมาบางสูตร ดังนี้

เชิญคลิกอ่าน...

ทาน ๘ ประการ [ปฐมทานสูตร]

 
  ความคิดเห็น 2  
 
study
วันที่ 20 พ.ย. 2550

เชิญคลิกอ่านที่นี่...

ทานวัตถุ ๘ [ทานวัตถุสูตร] 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
study
วันที่ 20 พ.ย. 2550

เชิญคลิกอ่านที่นี่...

สัปปุริสทาน ๘ [ปฐมสัปปุริสสูตร]

 
  ความคิดเห็น 4  
 
K
K
วันที่ 20 พ.ย. 2550

ผู้ที่ศึกษาพระธรรมและพิจารณาตาม จะเห็นว่าธรรมะคือความเป็นจริงในชีวิตประจำวันนั่นเอง ซึ่งพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ จำแนกไว้ ให้ผู้ที่มีอัธยาศัยต่างๆ กัน ได้ศึกษา เห็นประโยชน์ และประพฤติปฏิบัติตาม

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 5  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 20 พ.ย. 2550

การให้ทานที่ดีที่สุด คือการให้เพื่อปรุงแต่งจิต หมายความว่า เป็นเครื่องประดับ เป็นเครื่องแวดล้อม อันประกอบด้วยสมถะและวิปัสสนา ฯลฯ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
pornchai.s
pornchai.s
วันที่ 20 พ.ย. 2550

การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง

(สับ - พะ - ทา - นัง - ทำ - มะ - ทา - นัง - ชิ - นา - ติ)

 
  ความคิดเห็น 7  
 
pornchai.s
pornchai.s
วันที่ 20 พ.ย. 2550

พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมงามทั้งเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุด เปรียบเหมือนบุคคลผู้หงายของที่คว่ำอยู่ - เปิดของที่ปิดอยู่ - บอกทางแก่คนหลงทาง หรือ ส่องประทีปในที่มืดเพื่อ ผู้มีจักษุจะพึงเห็นรูปได้ ฉะนั้น ข้าพเจ้าขอถึงพระรัตนตรัย ว่าเป็นสรณะ ตลอดชีวิต

แม้เพียง ทาน ที่เป็นทรัพย์นอกกาย ยังให้ผลนับไม่ได้ ก็ชวนให้นึกถึง "ธรรมทาน" ซึ่งชนะการให้ทั้งปวง (เพราะเป็นไปเพื่อความไม่เกิด) แล้วก็คิดต่อไปถึง ท่านอาจารย์สุจินต์ ที่ให้ธรรมทาน มาตั้งแต่ท่าน อายุ 26 จนบัดนี้ อายุ 81 แล้ว ก็ยังให้ ธรรมทานอยู่ แม้ท่านจะป่วยก็ไม่เคยย่อท้อเลย มีใจที่เข้มแข็ง เพื่อ ธรรมทานจริงๆ ครับ ขอกราบอนุโมทนา กับ ท่านด้วยเศียรเกล้า   

รองลงมาก็ขอ อนุโมทนา กับ วิทยากรของ มศพ. ที่ช่วยพระศาสนาในการเผยแพร่ กับ ท่านอาจารย์ ทุกเสาร์ - อาทิตย์ ที่ มศพ. และวันอื่น ที่อื่นด้วยตามกำลัง รวมถึง กรรมการของมศพ. อีก 8 ท่าน ที่ทำงานให้ มศพ.โดยไม่เห็นแก่ความสุขส่วนตัว

ที่จะลืมเสียมิได้ คือ ทีมงาน เวปไซด์ บ้านธัมมะ ทุกท่าน ที่ช่วยกันพัฒนาเวปนี้จนถึงวันนี้และ สมาชิกทุกท่าน ที่เกิดมหากุศลญาณสัมปยุตต์จากการศึกษาพระธรรม ครับ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
แมวสีฟ้า
วันที่ 20 พ.ย. 2550

 ทานที่ประกอบด้วยปัญญา.....จึงเป็นบารมี (เป็นไปเพื่อดับสังสารวัฏฏ์)

 
  ความคิดเห็น 9  
 
สารธรรม
วันที่ 20 พ.ย. 2550

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ - หน้าที่ 326

ข้อความบางตอนจาก เรื่องท้าวสักกเทวราช

เพราะว่าชนทั้งหลาย เมื่อจะทำบุญเห็นปานนั้น ต่อฟังธรรม แล้วเท่านั้นจึงทำได้ ไม่ได้ฟัง  ก็หาทำได้ ก็ถ้าว่าสัตว์เหล่านี้ไม่พึง ฟังธรรมไซร้ เขาก็ไม่พึงถวายข้าวยาคูประมาณกระบวยหนึ่งบ้าง ภัตประมาณทัพพีหนึ่งบ้าง เพราะเหตุนี้ ธรรมทานนั่นแหละ จึงประเสริฐ ที่สุดกว่าทานทุกชนิด การให้ธรรมย่อมชนะการให้ทั้งปวงธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมที่ประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้

โดยสมาชิก : อารายเนี่ย  วันที่ : 21-05-2550  

 
  ความคิดเห็น 10  
 
ตุลา
วันที่ 21 พ.ย. 2550

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 21 พ.ย. 2550

สัปปุริสทาน ๘ ประการ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัปปุริสทาน ๘ ประการ นี้ ๘ ประการ เป็นไฉน คือ

ให้ของสะอาด ๑

ให้ของประณีต ๑

ให้ตามกาล ๑

ให้ของสมควร ๑ 

เลือกให้ ๑

ให้เนืองนิตย์ ๑   

เมื่อให้จิตผ่องใส ๑   

ให้แล้วดีใจ ๑


ธรรมเตือนใจวันที่ : 09-01-2548 

 

 
  ความคิดเห็น 12  
 
udomjit
วันที่ 21 พ.ย. 2550
อนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 13  
 
olive
วันที่ 21 พ.ย. 2550
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 14  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 21 พ.ย. 2550

การที่กุศลประการต่างๆ (ที่ยังไม่มีปัญญาเกิดร่วมด้วย) จะเกิดขึ้นได้นั้นก็เพราะขณะนั้นไม่มี โลภะ ไม่มีโทสะ  จึงเกิดขึ้นได้ อย่างในกรณีให้ทาน  ถ้ายังมีโลภะอยู่ก็ยากที่จะสละวัตถุสิ่ง ของอันเป็นของตนให้เป็นทานได้ หรือในขณะที่กำลังโกรธกำลังขุ่นเคืองใจ ก็ยากที่จะสละ วัตถุสิ่งของให้เหมือนกัน เพราะฉะนั้น กุศลประเภทนี้จึงมีเพียงเหตุ ๒ เกิดร่วมด้วยเท่านั้น คือ อโลภเหตุ กับ อโทสเหตุ ส่วนกุศลที่ประกอบด้วยปัญญานั้น ต้องมีโสภณเจตสิกซึ่งเป็น เหตุ ๓ ประการเกิดร่วมด้วยกับจิตในขณะนั้น คือ อโลภเหตุ อโทสเหตุ  และอโมหเหตุ สำหรับ อโมหเหตุนั้น คือ ปัญญา เป็นความเข้าใจถูก เห็นถูก

การที่ได้เจริญกุศลใดๆ ก็ตามที่ประกอบด้วยปัญญา ย่อมเป็นกุศลที่ประเสริฐ แต่การเจริญกุศลนั้นไม่มีเฉพาะเพียงทานเท่านั้น ยังมีกุศลประการอื่นๆ อีก "ทาน ให้เมื่อมีเมื่อยังไม่มี ก็ไม่ต้องเดือดร้อน"

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 15  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 21 พ.ย. 2550

เห็นภาพที่คุณตุลานำมาลงแล้ว เป็นเครื่องเตือนให้ไม่ประมาทในการเจริญกุศลทุกประการ  และเพิ่มพูนความเข้าใจ ความมั่นคงในเรื่องกรรมและผลของกรรมยิ่งขึ้นได้ เป็นอย่างดี

 
  ความคิดเห็น 16  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 21 พ.ย. 2550

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย 

ควรเห็นประโยชน์ของการเจริญกุศลทุกประการ อบรมบารมี 10 แม้ทานบารมี ทานประกอบด้วยเหตุ 3 ก็ได้ คือ ประกอบด้วยปัญญา เช่น ให้ทานเพราะเชื่อกรรม และผลของกรรม เป็นต้น ก่อนให้ก็พิจารณาว่า ให้เพราะทรัพย์มีความไม่เที่ยง หรือชีวิตมีความไม่เที่ยงจึงให้ หรือเชื่อกรรมและผลของกรรมให้ เป็นปุพพเจตนา เจตนาก่อนให้ที่ประกอบด้วยปัญญา ขณะให้หรือหลังให้ก็โดยนัยเดียวกัน เป็นกุศลขั้นทานที่มีปัญญาเกิดร่วมด้วย  อบรมเจริญกุศลทุกประการ ถ้าสละวัตถุไม่ได้ การสละกิเลสและความเป็นตัวเราย่อมยากยิ่งกว่านั้น ทานจึงเป็นบารมีข้อแรก  ขอแสดงข้อความในพระไตรปิฎกที่แสดงถึงทานที่ประกอบด้วยปัญญาก็มีครับ ลองอ่านดูนะ

 
  ความคิดเห็น 17  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 21 พ.ย. 2550

เรื่อง ทานที่ประกอบด้วยปัญญา มี 3 เหตุคือ อโลภะ อโทสะและอโมหะเจตสิก    

เชิญคลิกอ่านที่นี่...

ทานมยปัญญา [วิภังค์] 

 
  ความคิดเห็น 18  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 21 พ.ย. 2550
 
  ความคิดเห็น 19  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 21 พ.ย. 2550

ทานที่ปรุงแต่งจิต ประกอบด้วยปัญญา เป็นทานอันเลิศ

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เล่ม ๔ - หน้าที่ 145

ข้อความบางตอนจาก  ..

อรรถกถาทานสูตร 

บทว่า พฺรหฺมกายิกาน เทวาน สหพฺยต ความว่า เขาไม่อาจเกิดขึ้นในภูมินั้นได้ด้วยทาน  ก็เพราะเหตุที่ทานนั้น เป็นเครื่องประดับจิตอันประกอบด้วยสมถะและวิปัสสนา ฉะนั้น เขาจึงทำฌานและอริยมรรคให้บังเกิด ด้วยจิตอันประดับด้วยทานนั้นแล้ว ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้นด้วยฌา

ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็น 20  
 
ตุลา
วันที่ 22 พ.ย. 2550

ขออนุโมทนาค่ะ...

 
  ความคิดเห็น 21  
 
Atom
atom
วันที่ 23 พ.ย. 2550
ขออนุโมทนาบุญกับท่านอาจารย์สุจินต์ ในธรรมทานที่ท่านแสดงจากอดีตถึงปัจจุบันครับ
 
  ความคิดเห็น 22  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 14 ธ.ค. 2550

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 23  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 25 พ.ย. 2551

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็น 24  
 
pornpaon
วันที่ 26 พ.ย. 2551

ขออนุโมทนากุศลจิตกุศลเจตนาทุกท่านค่ะ . . .  

 
  ความคิดเห็น 25  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 27 ส.ค. 2552

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 26  
 
pamali
วันที่ 28 มิ.ย. 2553

ขออนุโมทนาบุญกับท่านอาจารย์สุจินต์ และคณะวิทยากร ในธรรมทานที่แสดงแล้ว ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนี้ค่ะ  

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 27  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 3 ส.ค. 2556

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 28  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 8 ต.ค. 2559

ขออนุโมทนาในกุศลจิตแห่งการให้ทานทุกประการค่ะ

 
  ความคิดเห็น 29  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 16 ก.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ