ความแตกต่างระหว่างอุโบสถศีล และ อาชีวัฏฐมกศีล
 
sert2511
วันที่  19 พ.ย. 2550
หมายเลข  5596
อ่าน  5,387
ความแตกต่างระหว่างอุโบสถศีล และ อาชีวัฏฐมกศีล

Tag  อาชีวัฏฐมกศีล
  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 20 พ.ย. 2550

ความแตกต่างระหว่างอุโบสถศีล และ อาชีวัฏฐมกศีลต่างโดยองค์ คือ

อุโบสถศีลมีองค์ ๘ คือ
๑. เว้นจากการฆ่าสัตว์  ๒. เว้นจากการลักทรัพย์  ๓. เว้นจากอพรหมจรรย์ (เมถุน) ๔. เว้นจากการพูดเท็จ  ๕. เว้นจากการดื่มน้ำเมา  ๖. เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล  ๗. เว้นจากการประดับตกแต่งด้วยเครื่องประดับและของหอม  ๘. เว้นจากการนอนบนที่นอนสูงใหญ่ 

อาชีวัฏฐมกศีล คือศีลมีอาชีพเป็นที่ ๘  คือ
๑. เว้นจากการฆ่าสัตว์  ๒. เว้นจากการลักทรัพย์  ๓. เว้นจากการพูดเท็จ  ๔. เว้นจากการพูดส่อเสียด  ๕. เว้นจากการพูดคำหยาบ  ๖. เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ  ๗. เว้นจากการประพฤติผิดในกาม  ๘. เว้นจากอาชีพที่ผิด

 
  ความคิดเห็น 2  
 
study
วันที่ 20 พ.ย. 2550

อนึ่ง อาชีวัฏฐมกศีลเป็นชื่อของศีลที่มาในพระปาฏิโมกข์ ดังข้อความในวิสุทธิมรรคดังนี้

วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๑ - หน้าที่ 23
 [ ทุกะที่ ๒ ]  วินิจฉัยในทุกะที่  ๒ มรรยาทอย่างสูง  ชื่อ  อภิสมาจาร  อภิสมาจารนั่นแล เรียกว่า  อภิสมาจาร  ชื่ออภิสมาจาริกะ อีกอย่างหนึ่ง สิกขาบทที่ทรงบัญญัติปรารภอภิสมาจาร  ชื่ออภิสมาจาริก  คำว่า อภิสมาจาริก นี้เป็นคำเรียกศีลที่นอกไปจากอาชีวัฏฐมกศีล. ศีลชื่อว่าอาทิพรหมจริยกะ  เพราะเป็นภาวะเบื้องต้นแห่งมรรคพรหมจรรย์  คำว่า  อาทิพรหมจริยกะนี้เป็นชื่อแห่งอาชีวัฏฐมกศีล ก็อาชีวัฏฐมกศีลนั้นชื่อว่าเป็นภาวะเบื้องต้นแห่งมรรค  เพราะเป็นคุณอันบุคคลพึงทำให้หมดจดในส่วนเบื้องต้นนั่นเอง  เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า "ก็แลกายกรรม  วจีกรรม  อาชีวะ ของภิกษุนั้นย่อมเป็นอันหมดจดดีแล้วในเบื้องต้นแล  ดังนี้  ....

 
  ความคิดเห็น 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 20 พ.ย. 2550

สิ่งอื่นจะเป็นบันไดให้สัตว์ขึ้นไปสู่สรรค์  และ จะเป็นประตูเข้าไปสู่อมตมหานคร  คือพระนิพพาน อันจะเสมอด้วยศีลหามีไม่แล

 
  ความคิดเห็น 4  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 2 ก.พ. 2551

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 5  
 
olive
วันที่ 7 ก.พ. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
sert2511
วันที่ 4 ต.ค. 2551

1. ถ้าศีลขาด,ศีลด่าง,ศีลพร้อย  จะเรียกว่าทุศีลหรือ ไม่ หรือ ศีลยังปรกติอยู่
2. พุทธานุสติกับอานาปานุสสติเหมือนหรือต่างกัน

 
  ความคิดเห็น 7  
 
prachern.s
วันที่ 5 ต.ค. 2551

๑.คำว่า ทุศีล มีความหมายเหมือนกับ ไม่มีศีล หรือ  ศีลขาด
๒.ต่างครับ พุทธานุสสติมีพระคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์  ส่วน อานาปานุสสติ มีลมหายใจเป็นอารมณ์

 
  ความคิดเห็น 8  
 
suwit02
วันที่ 17 ธ.ค. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
pamali
วันที่ 24 มิ.ย. 2554
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 10  
 
pornchai.s
pornchai.s
วันที่ 11 มี.ค. 2557

ภิกษุอาศัย แผ่นดินคือศีล แล้วยก ศาสตราคือวิปัสสนาปัญญา  อันตน ลับดีแล้วด้วยศิลาคือสมาธิ  ด้วยมือคือปาริหาริยปัญญา (เครื่องนำไปในกิจทั้งปวง) อันกำลังคือความเพียร  ประดับประคองแล้ว  พึงถาง  พึงตัด  พึงทำลายซึ่ง ชัฏ คือ ตัณหา อันประจำอยู่ในสันดานแห่งตนนั้นแม้ทั้งหมด  เปรียบเหมือนบุรุษผู้ยืนบนแผ่นดินยกศาสตราอันตนลับดีแล้ว  พึงถางกอไผ่ใหญ่  ฉะนั้น
รายละเอียดเพิ่มเติม เชิญ คลิก ที่ข้อความด้านล่าง
ชฎาสูตร .. การถางชัฏคือกิเลส

 
  ความคิดเห็น 11  
 
peem
วันที่ 18 มี.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ