การรับผลของกรรม
 
ปุจฉา
วันที่  19 พ.ย. 2550
หมายเลข  5591
อ่าน  682

1. สมมติว่า คนๆ หนึ่งทำอนันตริยกรรม   ตอนตายเขาต้องไปสู่อบายภูมิแต่ได้กำเนิด

แบบ โอปปาติกะ ช่วงปลายของชีวิต เขาเป็นผู้มีปรกติเจริญสติปัฏฐาน และภพภูมินั้นก็

เป็น กามภูมิ มีขันธ์ ๕ เหมือนกัน เขาจะเจริญสติปัฏฐานต่อในภูมินั้นได้หรือไม่ (ก็ยังจำ

ได้ เพราะโตทันที) ถึงจะได้รับแต่ทุกขเวทนาทางกายเป็นส่วนใหญ่ สติก็สามารถระลึก

ไป ในทุกขเวทนาได้ เพราะเจ็บปวดก็เป็นธรรม หรือว่ายังไงๆ   ก็เจริญกุศลธรรมไม่ได้

เลย จะเป็นเพราะเหตุใด

 2. ผู้ที่กระทำ ปิตุฆาต มาตุฆาต ในชาตินั้น ไม่สามารถเป็นพระอริยบุคคลได้ เช่น พระ

เจ้าอชาตศัตรู แต่การฆ่าผู้อื่นที่ไม่ใช่บิดา มารดา   กลับบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้อย่าง

พระองคุลิมาล เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ต่างกันที่กรรม หรือที่คุณของผู้ถูกฆ่าใช่ไหม 3. มีกรรมหนักกรรมใดอีกหรือไม่ ที่กั้นมรรค หรือปิดประตูการบรรลุเป็นพระอริยเจ้า


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 19 พ.ย. 2550

๑. ไม่สามารถเจริญสติปัฏฐานได้ เพราะเกิดในภพภูมิที่มีแต่ความทุกข์ทรมาน

แต่กุศลจิตอาจเกิดได้บ้าง ๒. ต่างกันที่วัตถุ คือบุคคลผู้ถูกฆ่า และกรรมเป็นกรรมหนัก๓. นอกจากอนันตริยกรรมแล้วยังมี   นิยตมิจฉาทิฏฐิ  การข่มขืนพระภิกษุณี  การว่าร้าย

พระอริยะ เป็นต้น  ทำให้กั้นมรรคเช่นกัน ดังข้อความในอรรถกถาดังนี้ 

 เชิญคลิกอ่านที่นี่...อันตรายิกธรรม [อลคัททูปมสูตร] 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 19 พ.ย. 2550

อนันตริยกรรมมี 5

1.  ฆ่าบิดา

2. ฆ่ามารดา

3.  ฆ่าพระอรหันต์

4.  ทำพระโลหิตของพระพุทธเจ้าให้ห้อ

5.  ทำสงฆ์ให้แตกกัน

คนที่ทำอนันตริยกรรมแล้ว  ตายจากชาตินั้นต้องตกนรกทันที  ไม่มีระหว่างคั่น  แต่ภาย

หลังเขากลับมาเกิดเป็นมนูษย์ ไม่ประมาท  ฟังธรรม ก็สามารถบรรลุ มรรค ผล  นิพพาน

ได้ค่ะถ้าจะกั้นการบรรลุมรรค ผล  นิพพาน  เฉพาะชาตินั้นเท่านั้นค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
kik
วันที่ 19 พ.ย. 2550
สาธุคับ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ