เรียนภาษาบาลีจากธรรม
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  3 ก.พ. 2563
หมายเลข  31516
อ่าน  214

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

การเรียนภาษาบาลี โดยไม่รู้จักธรรม จะมีประโยชน์อย่างไร? พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมด้วยภาษาบาลี หรือภาษามคธี (มคธ) เพราะสมัยพระพุทธกาล ภาษาบาลีเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารพูดคุยกัน ผู้คนในสมัยนั้นได้ฟังพระธรรมก็เข้าใจธรรมด้วยภาษาบาลี แต่สมัยนี้เราเรียนภาษาบาลี แต่ไม่เข้าใจธรรม แล้วจะดำรงพระพุทธศาสนาไว้ได้อย่างไร?

เราจึงต้องฟังธรรมด้วยภาษาของเรา เช่น จักขุวิญญาณ เราใช้คำว่า จิตเห็น เราก็เข้าใจได้ เราไม่คุ้นกับภาษาบาลี ถ้าเราไปศึกษาบาลีก็คงต้องใช้เวลามากมายที่จะศึกษาและก็ไม่เข้าใจถึงตัวจริงของพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง แต่มีท่านผู้ได้ศึกษาและได้แปลความหมายไว้แล้ว เราสามารถศึกษาธรรมด้วยภาษาของเรา และหากมีคำใดที่ไม่กระจ่าง เราก็สามารถค้นคว้าจากอรรถกถาได้เพื่อความเข้าใจในพระสัทธรรม ความจริงที่ทรงตรัสรู้ทรงแสดงไม่ให้คลาดเคลื่อน 

ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขต์ ได้ให้ความสำคัญของการศึกษาพระธรรมว่า เพื่อเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏ ขณะนี้ ว่า เป็นธรรมแต่ละอย่าง ที่เกิดดับสืบต่อตั้งแต่เกิดจนตาย ไม่ใช่เราเลย เรียนเดี๋ยวนี้  เห็น ขณะนี้เกิดโดยไม่มี สิ่งที่ปรากฏทางตา(สี หรือ วัณณะ) ได้ไหม? สีเป็นอารมร์ของจิตเห็น โดยเป็นอารัมมณปัจจัยแก่จิตเห็นและเจตสิกที่เกิดร่วมกัน ได้ยินขณะนี้เกิดขึ้นโดยไม่มี เสียง (สัททะ) ได้ไหม? เสียงเป็นอารมณ์ของจิตได้ยิน และเมื่อพูดถึงอารัมมณปุเรชาตปัจจัย ก็ไม่พ้นจากสิ่งที่กำลังเห็น เดี๋ยวนี้ ซึ่งจะเกิดขึ้นเห็นได้ ก็ต้องมี สีที่เกิดขึ้นก่อนจิตเห็น แล้วยังไม่ดับ เป็นอารัมมณปุเรชาตปัจจัยแก่จิตเห็น

ค่อยๆ เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏ แล้วค่อยๆ ไปเข้าใจ คำ อารัมมณปุเรชาตปัจจัย ตามคำบาลี  กล่าวถึงสิ่งที่มีขณะนี้ ค่อยๆ ไล่ไปก็จะเข้าใจปัจจัย ไม่ใช่เรียนชื่อปัจจัย แต่ไม่เข้าใจความเป็นจริงของสภาพธรรม สิ่งสำคัญเพื่อเข้าใจความจริงสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้  เกิดขึ้นเพราะปัจจัย ขาดปัจจัยก็เกิดไม่ได้ แต่ละขณะที่เกิดขึ้น มีปัจจัยมากมาย กว่าจะรู้ได้ต้องอาศัยปัจจัยอะไร ก็ต้องรู้ขึ้นทีละเล็ก ทีละน้อย ค่อยๆ คลายความเป็นเรา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 3 ก.พ. 2563

ฟังธรรมเพื่อเข้าใจความเป็นธรรม เพื่อละความเป็นเรา แต่ละขณะเกิดขึ้นทำกิจของตนๆ ไม่ใช่เราเลยแม้ขณะเดียว ฟังเพื่อเข้าใจธรรมที่กำลังปรากฏซึ่งมีลักษณะของตนๆ เข้าใจความเป็นอนัตตาของธรรม ว่าไม่มีเราที่จะไปทำอะไรได้เลย ธรรมเกิดแล้วดับแล้วตามเหตุปัจจัย ฟังเพื่อเข้าใจธรรมที่กำลังปรากฏ  ไม่ใช่ที่ดับไปแล้ว หรือที่ยังมาไม่ถึง ก็ไม่สามารถรู้ได้ แม้จะยังไม่สามารถรู้ได้ในขณะนี้ แต่เมื่อเข้าใจหนทางที่ถูกต้อง และเป็นผู้ตรงต่อความจริง สักวันหนึ่งความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นๆ จากการฟังด้วยความเคารพในธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง สภาพธรรมย่อมปรากฏแก่ปัญญาตามปกติตามความเป็นจริง ไม่มีเราไปจดจ้อง ไม่มีเราไปปฏิบัติเพื่อจะได้ประจักษ์แจ้งสภาพธรรม  และไม่ต้องไปหาธรรมที่ไหนเลยทั้งสิ้น ไม่ต้องไปเข้าสำนักปฏิบัติ  ไม่ต้องไปแสวงหาธรรมที่นั่น ที่โน่น แต่เดี๋ยวนี้เป็นธรรม ธรรมกำลังปรากฏให้เข้าใจขึ้นๅ ศึกษาธรรมเพื่อเข้าใจสิ่งที่ปรากฏขณะนี้ เพื่อค่อยๆ คลายความติดข้องการยึดถือสภาพธรรมว่า เป็นเรา

ขอเชิญคลิกฟังเพิ่มได้ที่...

วัตถุปุเรชาตปัจจัย - อารัมมณปุเรชาตปัจจัย

ขอเชิญคลิกอ่านเพิ่มได้ที่...

สมัยพระพุทธเจ้าองค์แรกๆ ในสมัยนั้นมีภาษาใช้แล้วหรือ 

...กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 22 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ