หนทางปรกติของการอบรมเจริญปัญญา - เช่นเดียวกับการจับด้ามมีด ตอนที่ 9-11 [สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ]
 
wittawat
วันที่  15 พ.ค. 2562
หมายเลข  30862
อ่าน  124

ถาม: ผม (ดิฉัน) ยังไม่รู้ลักษณะของสติปัฏฐาน เมื่อฟังที่ท่านสอนอย่างตั้งใจ เข้าใจแต่เรื่องราวปริยัติ ก็มีสติขณะที่เข้าใจปริยัติ แต่ไม่ได้พิจารณานาม และรูปในขณะนั้น ไม่แน่ใจว่านั่นเป็นสติปัฏฐานหรือไม่

อ.สุจินต์: ถ้าเราไม่ได้เข้าใจว่า "ชีวิตเป็นเพียงนามธรรม และรูปธรรม" แน่นอนว่าต้องสำคัญสิ่งที่มีจริงว่าเป็นเรา เต็มไปด้วยเรื่องของเรา ของตัวตน และความสำคัญว่าเป็นเราเป็นตัวตนนี้สามารถที่จะดับเป็นสมุจเฉทได้ด้วยสติปัฏฐานเท่านั้น

   สติสามารถที่จะระลึกและเริ่มสังเกตลักษณะของนามและรูปที่ปรากฏ ในช่วงเริ่มต้น เมื่อสติระลึก ไม่สามารถที่จะมีความเข้าใจชัดในความจริงที่ปรากฏว่าเป็นนามและเป็นรูป ความเข้าใจอาจจะอ่อนมากซึ่งยากที่จะสังเกตได้ ความเข้าใจจะเจริญขึ้นทีละเล็กทีละน้อย ซึ่งจะสามารถละคลายความไม่รู้ได้ตามลำดับขั้น ความไม่รู้ไม่สามารถถอนออกได้โดยทันที เช่นเดียวกับกรณีของด้ามมีดที่เมื่อบุคคลถือแต่ละวันซึ่งสึกออกเพียงนิดเดียวแต่ละครั้ง

  เราได้อ่านใน พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เล่ม 3 หน้า 348 นาวาสูตร ว่า พระพุทธเจ้าระหว่างที่ประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถี ทรงแสดงกับพระภิกษุว่าความสิ้นไปของอาสวะจะมีได้ เมื่อรู้ขันธ์ การเกิดขึ้นของขันธ์ และการดับไปของขันธ์ ซึ่งไม่สามารถที่จะถึงได้ "ด้วยการไม่รู้ (ความจริง) ไม่เห็น (ความจริง ตามความเป็นจริง)" ถ้าใครเพียงหวังเพื่อจะดับอาสวะ และเขาก็ไม่ได้อบรมเจริญความเข้าใจ อาสวะก็ไม่สามารถที่จะดับไปได้ การอบรมเจริญปัญญาเท่านั้น ที่สามารถทำให้อาสวะค่อยๆ ละคลายลงไปได้ เราได้อ่านต่อว่า

  "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย รอยนิ้วมือ หรือรอยหัวแม่มือ ของช่างไม้ หรือลูกมือของช่างไม้ ย่อมปรากฏ ด้ามมีดให้เห็น แด่ว่าช่างไม้ หรือลูกมือของช่างไม้นั้นหารู้ไม่ว่า วันนี้ ด้ามมีดของเราสึกไปเท่านี้วานนี้สึกไปเท่านี้วานซืนนี้สึกไปเท่านี้มีความรู้แต่เพียงว่า ด้ามมีดนั้นสึกๆ แม้ฉันใด ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบเนืองๆ ซึ่งภาวนานุโยคอยู่ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ถึงแม้จะไม่มีความรู้อย่างนี้ว่าวันนี้ อาสวะทั้งหลายของเราสิ้นไปเท่านี้ วานนี้สิ้นไปเท่านี้ วานซืนนี้สิ้นไปเท่านี้ ก็จริง แต่เธอก็รู้ว่าสิ้นไปแล้วๆ "

  ความเข้าใจต้องเจริญขึ้นเป็นเวลาที่ยาวนานไม่สิ้นสุด บางคนไม่ชอบที่สติและปัญญาเจริญขึ้นอย่างช้าๆ แต่ไม่มีหนทางอื่น

   ถ้าไม่มีความอดทน และพยายามที่จะรวมหนทางปฏิบัติเพื่อที่จะเริ่มให้ปัญญาเกิด ผู้นั้นก็ทำชีวิตตนให้ยาก

ข้อความนี้แปลจาก...The Natural Way of Development - Just as in the case of the knifehandle

คลิกเพื่ออ่านตอนอื่นๆ ...

ตอนที่ 1 - สมถและวิปัสนา

ตอนที่ 2 - อัตตสัญญาคืออะไร (1)

ตอนที่ 3 - อัตตสัญญาคืออะไร (2)

ตอนที่ 4 - ควรทำอะไรให้เข้าใจมากขึ้น

ตอนที่ 5 - ช่วยอธิบายหน่อยว่าระลึกอย่างไร

ตอนที่ 6 - การรวมกลุ่มวิธีปฏิบัติก็คือการหวังผล

ตอนที่ 7 - ความรู้ตามตำราและความรู้ระดับวิปัสสนาญาน

ตอนที่ 8 - ควรระลึกอย่างไร

ตอนที่ 9 - เช่นเดียวกับการจับด้ามมีด

ตอนที่ 10 - ข้อประพฤติปฏิบัติที่เป็นปรกติและไม่เป็นปรกติ

ตอนที่ 11 - ธรรมนั้นปฏิบัติกิจของตนเองตามปรกติ


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ