เป็นผู้ประกอบด้วยอริยกันตศีลทั้งหลาย

 
ckitipor
วันที่  9 มี.ค. 2550
หมายเลข  3012
อ่าน  6,289

ข้อความบางตอนจาก ...

[เล่มที่ 13] พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๑ - หน้าที่ 265

เป็นผู้ประกอบด้วยอริยกันตศีลทั้งหลาย ที่ไม่ขาด ไม่ทะลุไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไท อันวิญญูชนสรรเสริญ อันตัณหาและทิฏฐิไม่แปดเปื้อน ดำเนินไปเพื่อได้สมาธิ ดูก่อนอานนท์ ธรรมบรรยายชื่อว่าแว่นธรรมนี้แล ซึ่งพระอริยาสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมบรรยายชื่อว่าแว่นธรรมแล้วเมื่อปรารถนาพึงพยากรณ์ตนได้ด้วยตนเองว่า ฉันมีนรกสิ้นแล้ว มีกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานสิ้นแล้ว มีวิสัยแห่งเปรตสิ้นแล้ว เป็นผู้มีอบาย ทุคคติและวินิบาตสิ้นแล้ว ฉันเป็นพระโสดาบัน เป็นผู้ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา เป็นผู้แน่นอนแล้ว จะตรัสรู้ในภายหน้า ดังนี้

ขอเรียนถามว่า

1. อริยกันตศีล คืออะไร

2. ดำเนินไปเพื่อได้สมาธิ หมายความว่าอย่างไร

ขออนุโมทนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 9 มี.ค. 2550

อริยกันตศีล คือ ศีลอันพระอริยะใคร่แล้ว คือ ศีลที่ประกอบด้วยอริยมรรค ดำเนินไปเพื่อสมาธิ คือ เป็นศีลกุศลย่อมสงบจากอกุศล และเกื้อกูลกุศลฌาน

[เล่มที่ 36] พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เล่ม ๓

เป็นผู้ประกอบด้วยอริยกันตศีลทั้งหลาย ที่ไม่ขาด ไม่ทะลุไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไท อันวิญญูชนสรรเสริญ อันตัณหาและทิฏฐิไม่แปดเปื้อน ดำเนินไปเพื่อได้สมาธิ บทว่า อริยกนฺตานิ สีลานิ ได้แก่ สีลสัมปยุตด้วยมรรคและผล. ก็ศีลเหล่านั้นเป็นศีลอันน่าใคร่ของพระอริยะทั้งหลาย เพราะฉะนั้น จึงไม่ละแม้ในภพอื่น.

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 10 มี.ค. 2550
ขออนุโมทนา
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
วันที่ 11 มี.ค. 2550

1. คือ ศีลของพระอริยะ

2. ศีลเป็นไปเพื่อสมาธิ คือ เมื่อมีศีลจิตไม่เดือดร้อนเป็นสมาธิได้ง่าย

ขอยกข้อความพระไตรปิกฏ

เชิญคลิกอ่าน...

นิพพิทาวิราคะมีอะไรเป็นผล [กิมัตถิยสูตรที่ ๑]

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ