บรรลุเจโตวิมุตติอันเป็นโลกีย์

 
fueng
วันที่  9 มี.ค. 2550
หมายเลข  3013
อ่าน  1,625
บรรลุเจโตวิมุตติอันเป็นโลกีย์ หมายความว่าอย่างไร

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 9 มี.ค. 2550

คำว่า "บรรลุเจโตวิมุตติอันเป็นโลกีย์ " หมายความว่า ภิกษุปุถุชนเจริญสมถภาวนาจนจิตสงบบรรลุฌานขั้นต่าง ตั้งแต่ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌานปัญจมฌาน และอรูปฌาน แต่ภิกษุนั้นไม่ได้รู้แจ้งอริยสัจจธรรมเป็นพระอริยบุคคล

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
วันที่ 11 มี.ค. 2550

เจโตวิมุตติ หมายถึง การหลุดพ้นทางใจ ขณะที่ฌานจิต ขณะนั้นจิตสงบจากกิเลสชั่ว ขณะจึงเรียกว่า โลกีย์ เพราะเกิดดับ ส่วนเจโตวิมุตติโลกุตตร หมายถึง หลุดพ้นด้วย การรู้แจ้งนิพพาน ในขณะที่มรรคจิตเกิด ผลจิตเกิด เป็นต้น

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
fueng
วันที่ 13 มี.ค. 2550

ขออนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ