เจโตวิมุติ และปัญญาวิมุติ
 
fueng
วันที่  9 มี.ค. 2550
หมายเลข  3015
อ่าน  6,513
เจโตวิมุติ และปัญญาวิมุติ ต่างกันอย่างไร

  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 11 มี.ค. 2550

คำว่า "เจโตวิมุติ และ ปัญญาวิมุติ" มีความหมายต่างกัน คือ หลุดพ้นพร้อมด้วยฌานเป็นเจโตวิมุติ  หลุดพ้นด้วยปัญญา เป็นปัญญาวิมุติ  ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาทั้งสองคำนี้ มีความหมายหลายนัย  ในบางแห่ง  ฌานจิตทุกระดับเป็นเจโตวิมุติ  เช่นคำที่ว่าเมตตาเจโตวิมุติเป็นต้น  ในบางแห่งหมายถึง สมาธิในอรหัตตผล ชื่อว่า เจโตวิ-มุติ  และคำว่า  ปัญญาวิมุติในอรรถกถาบางแห่ง  หมายถึง  ปัญญาในอรหัตตผล ในบางแห่งกล่าวถึง  การบรรลุเป็นพระอรหันต์ที่ไม่ประกอบด้วยอรูปฌาน คือ พระอรหันต์ที่เป็น  สุกขวิปัสสกะ หรือพระอรหันต์ที่ประกอบด้วยรูปฌาน  ฌานใดฌานหนึ่ง เรียกว่า  ปัญญาวิมุติ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
study
วันที่ 11 มี.ค. 2550
 
  ความคิดเห็น 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 11 มี.ค. 2550

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
fueng
วันที่ 13 มี.ค. 2550
ขออนุโมทนา
 
  ความคิดเห็น 5  
 
Komsan
วันที่ 15 ม.ค. 2552
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 6  
 
suwit02
วันที่ 18 ม.ค. 2552

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ