ปัญญาวิมุตติ
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  25 ก.ย. 2552
หมายเลข  13688
อ่าน  1,324

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เล่ม ๒ - หน้าที่ 586 [๕๑๑] 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เราทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ  ปัญญาวิมุตติ  อันหาอาสวะมิได้  เพราะอาสวะสิ้นไป  ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรม  เข้าถึงอยู่ได้อย่างใด  แม้กัสสปก็ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ  อันหาอาสวะมิได้  เพราะอาสวะสิ้นไป  ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรม  เข้าถึงอย่างนั้นได้เหมือนกัน.

  บทว่า  เจโตวิมุตฺตึ  ได้แก่  สมาธิในอรหัตผล.
  บทว่า  ปญฺญาวิมุตฺตึ  ได้แก่ ปัญญาในอรหัตผล.


  ความคิดเห็น 1  
 
suwit02
วันที่ 25 ก.ย. 2552

สาธุ
ข้าพเจ้าขอนมัสการหมู่พระอริยสงฆ์ ผู้ถึงความเป็นบุตรเกิดแต่พระอุระแห่งพระสัมพุทธเจ้า ผู้ยังธรรมจักรให้เป็นไป  ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลก

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ