ทรงแสดงธรรมแก่สุภัททะ
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  25 ก.ย. 2552
หมายเลข  13699
อ่าน  914

พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๑ - หน้าที่ 319

เราจะแสดงธรรมแก่ท่าน ท่านจงฟังธรรมนั้น จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว.สุภัททปริพาชกทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ดูก่อนสุภัททะ.  อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ หาไม่ได้ในธรรมวินัยใด แม้สมณะที่ ๑  ที่ ๒  ที่ ๓  ที่ ๔  ก็หาไม่ได้ในธรรมวินัยนั้นสุภัททะ อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ หาได้ในธรรมวินัยใด แม้สมณะที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ หาได้ในธรรมวินัยนั้น สุภัททะ อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์  ๘  หาได้ในธรรมวินัยนี้ สมณะที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ก็มีอยู่ในธรรมวินัยนี้ ลัทธิอื่นๆ ว่างจากสมณะผู้รู้  สุภัททะ ก็ภิกษุเหล่านี้  พึงอยู่โดยชอบโลกจะไม่พึงว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลาย.  

[๑๓๙] ดูก่อนสุภัททะเรามีวัย ๒๙ ปีบวชแล้ว แสวงหาว่าอะไรเป็นกุศล ตั้งแต่เราบวชแล้ว นับได้ ๕๑ ปี แม้สมณะเป็นไปในประเทศแห่ง ธรรมเป็นเครื่องนำออก ไม่มีในภายนอก แต่ ธรรมวินัยนี้ สมณะที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ไม่มี ลัทธิอื่นว่างจากสมณะผู้รู้

บทว่า ญายสฺส ธมฺมสฺส ได้แก่ ธรรมคืออริยมรรค. 

บทว่า ปเทสวตฺติ เป็นไปในประเทศ คือ  แม้ในทางแห่งวิปัสสนา.บทว่า อิโต  พหิทฺธา  ภายนอกศาสนาของเรา

บทว่า สมโณปิ นตฺถิ แม้สมณะผู้บำเพ็ญวิปัสสนา ผู้อยู่ในทางแห่งวิปัสสนาไม่มี  ท่านอธิบายว่า สมณะที่ ๑ แม้ที่เป็นโสดาบันไม่มี


  ความคิดเห็น 1  
 
pamali
วันที่ 23 ต.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ ขอบพระคุณ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 16 ก.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ