ทรงแสดงธรรมแก่สุภัททะ
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  25 ก.ย. 2552
หมายเลข  13699
อ่าน  802

     พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๑ - หน้าที่ 319

      เราจะแสดงธรรมแก่ท่าน  ท่านจงฟังธรรมนั้น  จงใส่ใจให้ดี   เราจักกล่าว.สุภัททปริพาชกทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว.  พระผู้มีพระภาค-เจ้าตรัสว่า ดูก่อนสุภัททะ.   อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ หาไม่ได้ในธรรมวินัยใด       แม้สมณะที่  ๑    ที่  ๒    ที่  ๓    ที่  ๔   ก็หาไม่ได้ในธรรมวินัยนั้นสุภัททะ  อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ หาได้ในธรรมวินัยใด  แม้สมณะที่ ๑ที่ ๒   ที่ ๓   ที่ ๔   หาได้ในธรรมวินัยนั้น   สุภัททะ  อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์  ๘   หาได้ในธรรมวินัยนี้    สมณะที่ ๑  ที่ ๒  ที่  ๓   ที่ ๔   ก็มีอยู่ในธรรมวินัยนี้    ลัทธิอื่น ๆ ว่างจากสมณะผู้รู้   สุภัททะ ก็ภิกษุเหล่านี้   พึงอยู่โดยชอบโลกจะไม่พึงว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลาย.                               [๑๓๙]        ดูก่อนสุภัททะเรามีวัย   ๒๙   ปีบวชแล้ว                   แสวงหาว่าอะไรเป็นกุศล    ตั้งแต่เราบวชแล้ว                   นับได้ ๕๑ ปี  แม้สมณะเป็นไปในประเทศแห่ง                    ธรรมเป็นเครื่องนำออก     ไม่มีในภายนอก แต่                   ธรรมวินัยนี้.       สมณะที่  ๑  ที่  ๒  ที่ ๓ ที่ ๔  ไม่มี  ลัทธิอื่นว่างจากสมณะผู้รู้.

บทว่า       ญายสฺส    ธมฺมสฺส    ได้แก่  ธรรมคืออริยมรรค.  บทว่า       ปเทสวตฺติ  เป็นไปในประเทศคือ  แม้ในทางแห่งวิปัสสนา.บทว่า       อิโต  พหิทฺธา    ภายนอกศาสนาของเรา.   บทว่า  สมโณปิ  นตฺถิ  

แม้สมณะผู้บำเพ็ญวิปัสสนา    ผู้อยู่ในทางแห่งวิปัสสนาไม่มี   ท่านอธิบายว่า 

สมณะที่ ๑  แม้ที่เป็นโสดาบันไม่มี.


Tag  ธรรมวินัย วิปัสสนา สุภัททะ อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ โสดาบัน

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
pamali
วันที่ 23 ต.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ ขอบพระคุณ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ