ธรรมเทวปุตตชาดก
 
Khaeota
วันที่  25 ก.ย. 2552
หมายเลข  13700
อ่าน  455
 
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๓ ภาค ๖ - หน้าที่ 24

  ข้อความบางตอนจาก ธรรมเทวปุตตชาดก

  [๑๕๒๑] ดูก่อนอธรรมเทพบุตร  ถ้าหากว่าท่าน

เป็นผู้มีกำลังในการรบไซร้  ผู้หลักผู้ใหญ่และครูของ

ท่านมิได้มี  เราจะย่อมให้หนทางอันเป็นที่รักด้วยอาการ

อันไม่เป็นที่รักของท่าน  ทั้งจะขออดทนถ้อยคำชั่วๆ

ของท่าน.

 [๑๕๒๒] อธรรมเทพบุตรได้ฟังคำนี้แล้ว  ก็เป็น

ผู้มีศีรษะลงเบื้องต่ำ  มีเท้าขึ้นเบื้องสูง  ตกลงจากรถ

รำพันเพ้อว่าเราปรารถนาจะรบก็ไม่ได้รบ  อธรรมเทพ

บุตรถูกตัดรอนเสียแล้ว  ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้.

  [๑๕๒๓] ธรรมเทพบุตรผู้มีขันติเป็นกำลัง  มีจิต

เที่ยงตรง  มีกำลังมาก  มีความบากบั่นอย่างแท้จริง

ชำนะกำลังรบ ได้ฆ่าอธรรมเทพบุตรฝั่งเสียในแผ่นดิน

แล้ว  ขึ้นสู่รถของตนไปโดยหนทางนั่นเทียว.


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ