มีสัมปชัญญะ
 
email
email
วันที่  11 มี.ค. 2550
หมายเลข  3028
อ่าน  1,084
มีสัมปชัญญะ หมายความว่าอย่างไร เมื่อไหร่จึงจะเรียกว่า มีสัมปชัญญะ

  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 15 มี.ค. 2550

สัมปชัญญะเป็นชื่อของปัญญาขั้นสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา ขณะที่จิตเป็นไปกับสมถภาวนาและสติปัฏฐาน ขณะนั้นชื่อว่ามีสติและสัมปชัญญะ ปัญญาขั้นทาน ศีล ไม่ใช้คำว่าสัมปชัญญะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 15 มี.ค. 2550

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 3  
 
suwit02
วันที่ 15 ก.ค. 2551
สาธุ
 
  ความคิดเห็น 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 29 ก.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ