เทวดาบรรลุธรรมเป็นอรหันต์ได้หรือไม่
 
ผู้ใฝ่ธรรม
วันที่  11 มี.ค. 2550
หมายเลข  3030
อ่าน  5,889

อยากทราบว่าขณะที่เป็นเทวดาสามารถบำเพ็ญเพียรจนบรรลุธรรมขั้นต่างๆ จนถึงพระอรหันต์ได้หรือไม่ต้องทำอย่างไร ต้องรอจนเป็นพรหมก่อนหรือไม่ หรือต้องรอจุติก่อน


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 12 มี.ค. 2550

   เทวดาผู้ฟังธรรมเจริญวิปัสสนาย่อมบรรลุเป็นพระโสดาบัน  พระสกทาคามี  พระอนาคามีและพระอหันต์ได้  เมื่อเทวดาขั้นจาตุมหาราชิกา (ภุมมเทวดา) บรรลุเป็นพระอรหันต์ดำรงอยู่ในภพนั้นได้   แต่ถ้าเป็นเทวดาชั้นสูงกว่านั้นอยู่ไม่ได้  ท่านย่อมปรินิพพานในภพนั้นเลยไม่ต้องรอไปเป็นพรหมก่อน

 
  ความคิดเห็น 2  
  ความคิดเห็น 3  
 
หมาย
วันที่ 12 มี.ค. 2550

อนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 19 มี.ค. 2550

1.อยากทราบว่าขณะที่เป็นเทวดาสามารถบำเพ็ญเพียรจนบรรลุธรรมขั้นต่างๆ จนถึงพระอรหันต์ได้หรือไม่

ในภูมิที่เป็นสุคติภูมิ เว้น อสัญญาตาพรหม และอรูปพรหมที่เป็นปุถุชน   สามารถบรรลุมรรคผลได้ทุกขั้น (โสดา....อรหัต) แต่ต้องปฏิสนธิด้วย ติเหตุ คือมีปัญญาเกิดร่วมด้วย ดังนั้น เทวดาก็สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ ถ้าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม และเหตุปัจจัยพร้อม(อินทรีย์แก่กล้า)

2. ต้องทำอย่างไร ต้องรอจนเป็นพรหมก่อนหรือไม่ หรือต้องรอจุติก่อน

ไม่ต้องรอไปพรหมโลกหรือจุติไปในภุมิอื่นจึงจะได้บรรลุ  แม้ชาติที่เป็นเทวดาก็เป็นพระอรหันต์ได้ทันที   ขอยกข้อความในพระไตรปิฎกที่แสดงว่า  เทวดาสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ทันทีไม่ต้องรอจุติหรือไปพรหมโลก

 พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๒ - หน้าที่ 117

  ข้อความบางตอนจาก อรรถกถา มหาสมัยสูตร

ได้ยินว่า  พวกเทวดาพากันคิดว่า  พวกเราจะฟังพระสูตร(มหาสมัยสูตร)นี้

แล้ว  ก็เงี่ยหูลงฟัง.  ก็แลเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงจบ  เทวดาจำนวนหนึ่ง

แสนโกฏิได้บรรลุพระอรหัตแล้ว  ผู้ที่เป็นพระโสดาบัน เป็นต้น   ไม่มีการนับ.  และ

เรื่องนี้ พึงมีเพราะความที่เป็นที่รักที่ชอบใจของพวกเทวดา.

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ