แนวทางในการบรรลุธรรมตั้งแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไป
 
ผู้ใฝ่ธรรม
วันที่  11 มี.ค. 2550
หมายเลข  3031
อ่าน  1,133
อยากทราบว่าหากตั้งปณิธานแน่วแน่ว่าชาตินี้ขอบรรลุธรรมอย่างน้อยขั้นโสดาบัน 

มีแนวทางอย่างไรบ้างในการบำเพ็ญเพียรในชีวิตประจำวัน

  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 12 มี.ค. 2550

  การจะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลในชาตินี้ไม่ได้ขึ้นการตั้งปณิธานหรือการขอ แต่

บุคคลจะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลมีพระโสดาบัน เป็นต้น ด้วยเหตุที่สมควรแก่การบรรลุ

นั้น  ซึ่งเหตุอันเป็นส่วนเบื้องต้น  หรือธรรมที่จะทำให้บรรลุเป็นพระโสดาบัน  พระ

พุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่า โสตาปัตติยังคะ ๔  คือ   สัปปุริสสังเสวะ ๑ สัทธรรม

สวนะ ๑  โยนิโสมนสิการ ๑  ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ  ๑   ธรรมทั้ง ๔ ประการนี้เป็น

เหตุให้ได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน เป็นต้น

 
  ความคิดเห็น 2  
  ความคิดเห็น 3  
 
study
วันที่ 12 มี.ค. 2550
 
  ความคิดเห็น 4  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 12 มี.ค. 2550

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 5  
 
หมาย
วันที่ 12 มี.ค. 2550

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 12 มี.ค. 2550

เคยฟังเทปวิทยุแนวทางเจริญวิปัสสนา  บรรยายโดยท่านอาจารยสุจินต์  บริหารวน

เขตต์  ท่านถามผู้ฟังว่า  ระหว่างเป็นคนดีกับเป็นพระโสดาบันจะเลือกอันไหนก่อน 

ผู้ฟังทีแรกก็ตอบว่าเลือกเป็นพระโสดาบันแต่ท่านอาจารย์ให้เลือกเป็นคนดีก่อน  และ

สะสมปัญญาด้วยการฟังธรรมให้เข้าใจ  เพราะว่าพระโสดาบันไม่ได้เป็นเพราะความ

อยาก  แต่ต้องทำเหตุไว้มาก ๆ   ตั้งแต่เป็นคนดี  อบรมบารมี ๑๐  เป็นต้น

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ