นิพพิทาวิราคะมีอะไรเป็นผล [กิมัตถิยสูตรที่ ๑]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  16 ก.ย. 2552
หมายเลข  13566
อ่าน  2,950

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต เล่ม ๕ - หน้าที่ 3

อา.  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ก็นิพพิทาวิราคะมีอะไรเป็นผล  มีอะไร เป็นอานิสงส์.

พ.  ดูก่อนอานนท์  นิพพิทาวิราคะ  มีวิมุตติญาณทัสสนะเป็นผล

มีวิมุตติญาณทัสสนะเป็นอานิสงส์  ดูก่อนอานนท์  ศีลที่เป็นกุศล  มีอวิป-

ปฏิสารเป็นผล  มีอวิปปฏิสารเป็นอานิสงส์  อวิปปฏิสารมีปราโมทย์เป็นผล

มีปราโมทย์เป็นอานิสงส์  ปราโมทย์มีปีติเป็นผล  มีปีติเป็นอานิสงส์  ปีติ

มีปัสสัทธิเป็นผล  มีปัสสัทธิเป็นอานิสงส์  ปัสสัทธิมีสุขเป็นผล  มีสุขเป็น

อานิสงส์  สุขมีสมาธิเป็นผล  มีสมาธิเป็นอานิสงส์  สมาธิมียถาภูตญาณ-

ทัสสนะเป็นผล  มียถาภูตญาณทัสสนะเป็นอานิสงส์  ยถาภูตญาณทัสสนะ

มีนิพพิทาวิราคะเป็นผล  มีนิพพิทาวิราคะเป็นอานิสงส์  นิพพิทาวิราคะ

มีวิมุตติญาณทัสสนะเป็นผล  มีวิมุตติญาณทัสสนะเป็นอานิสงส์  ด้วย

ประการดังนี้  ดูก่อนอานนท์  ศีลที่เป็นกุศล  ย่อมถึงอรหัตโดยลำดับ

ด้วยประการดังนี้แล.


  ความคิดเห็น 1  
 
suwit02
วันที่ 17 ก.ย. 2552

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ