นิพพิทาวิราคะมีอะไรเป็นผล [กิมัตถิยสูตรที่ ๑]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  16 ก.ย. 2552
หมายเลข  13566
อ่าน  2,853

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต เล่ม ๕ - หน้าที่ 3

อา.  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ก็นิพพิทาวิราคะมีอะไรเป็นผล  มีอะไร เป็นอานิสงส์.

พ.  ดูก่อนอานนท์   นิพพิทาวิราคะ   มีวิมุตติญาณทัสสนะเป็นผล

มีวิมุตติญาณทัสสนะเป็นอานิสงส์  ดูก่อนอานนท์  ศีลที่เป็นกุศล  มีอวิป-

ปฏิสารเป็นผล  มีอวิปปฏิสารเป็นอานิสงส์  อวิปปฏิสารมีปราโมทย์เป็นผล

มีปราโมทย์เป็นอานิสงส์  ปราโมทย์มีปีติเป็นผล  มีปีติเป็นอานิสงส์    ปีติ

มีปัสสัทธิเป็นผล  มีปัสสัทธิเป็นอานิสงส์  ปัสสัทธิมีสุขเป็นผล   มีสุขเป็น

อานิสงส์   สุขมีสมาธิเป็นผล    มีสมาธิเป็นอานิสงส์  สมาธิมียถาภูตญาณ-

ทัสสนะเป็นผล    มียถาภูตญาณทัสสนะเป็นอานิสงส์   ยถาภูตญาณทัสสนะ

มีนิพพิทาวิราคะเป็นผล    มีนิพพิทาวิราคะเป็นอานิสงส์   นิพพิทาวิราคะ

มีวิมุตติญาณทัสสนะเป็นผล    มีวิมุตติญาณทัสสนะเป็นอานิสงส์    ด้วย

ประการดังนี้    ดูก่อนอานนท์    ศีลที่เป็นกุศล    ย่อมถึงอรหัตโดยลำดับ

ด้วยประการดังนี้แล.


Tag  นิพพิทาวิราคะมีอะไรเป็นผล
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 17 ก.ย. 2552

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ