ภิกษุขโมยกลิ่นปทุม [ปทุมปุปผสูตร]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  16 ก.ย. 2552
หมายเลข  13567
อ่าน  612

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ 380
 ๑๔.  ปทุมปุปผสูตร  ว่าด้วยภิกษุขโมยกลิ่นปทุม

   [๗๙๕]  สมัยหนึ่ง  ภิกษุรูปหนึ่ง  พำนักอยู่ในแนวป่าแห่งหนึ่งในแคว้นโกศล  สมัยนั้นแล  ภิกษุนั้นกลับจากบิณฑบาตภายหลังเวลาฉัน  ลงสู่สระโบกขรณีแล้วสูคดมดอกปทุม.

  [๗๙๖]  ครั้งนั้นแล  เทวดาผู้สิงอยู่ในแนวป่านั้น  มีความเอ็นดู ใคร่ประโยชน์แก่ภิกษุนั้น  หวังจะไห้เธอสลด  จึงเข้าไปหาถึงที่อยู่  ครั้นแล้วได้กล่าวกะเธอด้วยคาถาว่า

  ท่านสูดดมดอกไม้ที่เกิดในน้ำซึ่งใครๆ ไม่ได้ให้แล้ว นี้เป็นองค์อันหนึ่ง แห่งความเป็นขโมย  ท่านผู้นิรทุกข์  ท่านเป็นผู้ขโมยกลิ่น.


  ความคิดเห็น 1  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 16 ก.ย. 2552

  [๗๙๗]  ภิกษุกล่าวว่า เราไม่ได้นำไป  เราไม่ได้หัก  เราดมดอกไม้ที่เกิดในน้ำห่างๆ   เมื่อเป็นเช่นนี้  ท่านจะเรียกว่าเป็นผู้ขโมยกลิ่นด้วยเหตุดังรือ  ส่วนบุคคลที่ขุดเง่าบัว  หักดอกบัวบุณฑริก เป็นผู้มีการงานอันเกลื่อนกล่นอย่างนี้ ไฉนท่านจึงไม่เรียกเขาว่าเป็นขโมย.

   [๗๙๘]  เทวดากล่าวว่า บุรุษผู้มีบาปหนา แปดเปื้อนด้วยราคาทิกิเลสเกินเหตุ  เราไม่พูดถึงคนนั้น แต่เราควรจะกล่าวกะท่าน  บาปประมาณเท่าปลายขนทราย ย่อมปรากฏประดุจเท่าก่อนเมฆในนภากาศแก่บุรุษผู้ไม่มีกิเลส ดังว่าเนินผู้มักแสวงหาไตรสิกขาอันสะอาดเป็นนิจ.

 
  ความคิดเห็น 2  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 16 ก.ย. 2552

  [๗๙๙]  ภิกษุกล่าวว่า ดูก่อนเทวดา  ท่านรู้จักเราแน่ละ และท่านเอ็นดูเรา  ดูก่อนเทวดา  ท่านเห็นธรรมเช่นนี้ในกาลใด ท่านพึงกล่าวอีก [ในกาลนั้น]  เถิด.

  [๘๐๐]  เทวดากล่าวว่า เราไม่ได้อาศัยท่านเป็นอยู่เลย และเราไม่ได้มีความเจริญเพราะท่าน  ดูก่อนภิกษุ  ท่านพึงไปสุคติได้ด้วยกรรมที่ท่านพึงรู้.

   ลำดับนั้นแล  ภิกษุนั้นเป็นผู้อันเทวดานั้นให้สลด  ถึงซึ่งความสังเวชแล้วแล.

จบปทุมปุปผสูตร

 
  ความคิดเห็น 3  
 
suwit02
วันที่ 17 ก.ย. 2552

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ