จะละวิจิกิจฉาได้โดยวิธีใดบ้าง
 
jiraphorn
วันที่  7 ม.ค. 2550
หมายเลข  2609
อ่าน  583

จะละวิจิกิจฉาได้โดยวิธีใดบ้าง และช่วยอธิบายความหมายโดยละเอียดด้วยค่ะ

ข้อส่งสัยในธรรมนั้นๆ   เป็นวิจิกิจฉาหรือไม่ค่ะ การครุ่นคิดพิจารณาธรรมมากๆ เนื่องจาก

ยังไม่เข้าใจธรรมนั้น จะทำให้จิตเศร้าหมองหรือไม่ค่ะ


Tag  วิจิกิจฉา
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 8 ม.ค. 2550

  วิจิกิจฉา  คือ  ความสงสัยในธรรม ๘ ประการ  คือ พุทฺเธ กงฺขติ สงสัยในพระพุทธเจ้า ๑   ธมฺเม กงฺขติ สงสัยในพระธรรม ๑สงฺเฆ กงฺขติ  สงสัยในพระสงฆ์ ๑ สิกฺขาย กงฺขติ สงสัยในสิกขา ๑ ปุพพนฺเต กงฺขติ สงสัยในขันธ์เป็นต้นที่เป็นอดีต ๑  อปรนฺเต กงฺขติ สงสัยในขันธ์เป็นต้นในอนาคต ๑  ปุพพนฺตาปรนฺเต กงฺขติ สงสัยในขันธ์  เป็นต้นที่เป็นอดีตและอนาคต ๑  ปฏิจฺจสมุปฺปาเท กงฺขติ สงสัยในปฏิจจสมุปบาท ๑ 

ผู้ที่จะละวิจิกิจฉาได้  เป็นสมุทเฉทไม่เกิดอีกเลยต้องเป็นพระโสดาบันบุคคลปุถุชนยังละวิจิกิจฉาไม่ได้  เป็นสมุทเฉทละได้ชั่วขณะด้วยการฟังพระสัทธรรมเป็นต้น  การคิดพิจารณาธรรมะ   ที่ได้ยิน  ได้ฟัง  มาเพื่อการเข้าใจมากยิ่งขึ้นขณะนั้นจิตไม่เศร้าหมอง   เพราะเป็นการพิจารณาด้วยกุศลจิต  แต่ถ้าครุ่นคิดความความสงสัย หรือโดยไม่แยบคลาย  ขณะนั้นจิตเป็นอกุศลจิตเศร้าหมอง

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
study
วันที่ 8 ม.ค. 2550
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
medulla
วันที่ 8 ม.ค. 2550
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 8 ม.ค. 2550

วิจิกิจฉาพวกเรายังละไม่ได้  แต่ถ้าเราสงสัยเรื่องธรรมะและเราหมั่นสอบถามผู้รู้บ่อยๆ  

ก็เป็นปัจจัยให้เกิดปัญญา  ก็ต้องอบรมเจริญสติปัฏฐานจนกว่าจะเป็นพระโสดาบันค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 8 ม.ค. 2550
อนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
jiraphorn
วันที่ 14 ม.ค. 2550

ขอบคุณค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ