วันพ่อ
 
paderm
paderm
วันที่  3 ธ.ค. 2557
หมายเลข  25861
อ่าน  1,716

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 

บิดา หรือ พ่อ คือ ผู้มีพระคุณ ปรารถนาดีกับบุตร และเป็นผู้ให้กำเนิด ซึ่งการเป็นผู้ให้กำเนิดมีหลายนัย ความหมาย ทั้งให้กำเนิดชีวิต ให้กำเนิดปัญญา ให้กำเนิดความรู้ให้กำเนิดความสุข แสดงถึงว่าบิดามีหลายอย่าง อันควรค่าต่อการระลึกถึงพระคุณ ตอบแทนพระคุณบิดา เมื่อทราบว่าบิดาเป็นใคร อย่างไรบ้าง

บิดาทางธรรม บิดาในวิวัฏฏะ(ออกจากสังสารวัฏฏ์)

บิดาทางธรรม คือ บิดา ที่ทำให้เกิดปัญญา ความรู้ที่สามารถทำให้ละกิเลสได้ คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า บิดาที่สูงสุดผู้อนุเคราะห์สัตว์โลก มีพระมหากรุณาหาประมาณไม่ได้ ไม่เคยมุ่งร้ายกับสรรพสัตว์ แต่พระองค์นำประโยชน์เข้าไป เพื่อให้หมู่สัตว์ได้พบสิ่งที่เป็นสาระสูงสุด คือการเข้าใจพระธรรม เป็นเหตุทำให้ปัญญาเจริญ และทำให้ดับกิเลสได้ในที่สุดคือ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงควรระลึกถึงพระคุณท่าน และการเป็นบุตรที่ดีของท่าน คือการไม่ประมาทในชีวิตคือการฟังพระธรรมด้วยความเคารพ น้อมนำประพฤติปฏิบัติตาม เพราะพระองค์ทรงให้สมบัติไว้แล้วขึ้นอยู่กับท่านทั้งหลายว่าจะเปิดรับสมบัติด้วยการฟังพระธรรม และน้อมประพฤติปฏิบัติตามหรือไม่ เพราะผู้น้อมประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์คือเป็นผู้ที่กตัญญูอย่างแท้จริง  

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เล่ม ๒ ภาค ๔ - หน้าที่ 248

อรรถกถามหาปชาบดีโคตมีเถรีคาถา

ครั้นพระเถรีพร่ำสอนอุบาสิกาเหล่านี้แล้วเสด็จนำหน้า ภิกษุณีทั้งหลายเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถวายบังคมแล้ว ได้กราบทูลดังนี้ว่า ข้าแต่พระสุคต หม่อมฉันเป็นพระมารดาของพระองค์ ข้าแต่พระธีรเจ้า พระองค์เป็นพระบิดาของหม่อมฉัน ข้าแต่พระโลกนาถ พระองค์เป็นผู้ประทานความสุข อันเกิดจากพระสัทธรรมให้หม่อมฉัน ข้าแต่พระโคดม หม่อมฉันเป็นผู้อันพระองค์ทรงทำให้เกิด ข้าแต่พระสุคต รูปกายของพระองค์นี้ อันหม่อมฉันทำให้เจริญเติบโต ธรรมกายอันน่าเพลิดเพลินของหม่อมฉัน อันพระองค์ก็ทรงทำให้เจริญเติบโตแล้ว พระองค์อันหม่อมฉันให้ดูดดื่มน้ำนม อันระงับเสียได้ซึ่งความอยากชั่วครู่ ส่วนหม่อมฉัน พระองค์ก็โปรดให้ดูดดื่มน้ำนมคือธรรมอันสงบอย่างยิ่งแล้ว ข้าแต่พระมหามุนี พระองค์ชื่อว่ามิได้ทรงเป็นหนี้หม่อมฉัน  

เชิญคลิกอ่านเพิ่มเติมที่นี่ครับ

บิดาในวัฏฏะกับบิดาในวิวัฏฏะ[เรื่องอุตตราอุบาสิกา]   

บิดา ในหลวง คือ ผู้ให้ความสุขกับประชาชน

ข้อความบางตอนจากหนังสือแด่ผู้มีทุกข์แปลศัพท์ บิดาว่าดังนี้

ชื่อว่า บิดา ด้วยอรรถว่า ประพฤติรักใคร่ 


บิดาจึงเป็นบุคคลผู้มีพระคุณ เพราะประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับบุตร ด้วยความเมตตา ดังนั้นบิดาจึงไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ให้กำเนิดเท่านั้น แต่บุคคลใดที่ประพฤติประโยชน์ต่อบุคคลอื่นด้วยความรักใคร่ ก็ชื่อว่าตั้งอยู่ในฐานะบิดาเช่นกัน ดังเช่นพระมหากษัตริย์ ผู้ปกครองแผ่นดินโดยธรรม ก็ทรงอนุเคราะห์ราษฎรด้วยประโยชน์ต่างๆ มากมายด้วยพระเมตตา ท่านจึงเป็นดังเช่นพระบิดาของราษฎรทั้งหลาย ดังนั้นบุตรที่ดีก็คือการระลึกคุณความดีของท่านและเป็นคนดีของสังคม

บิดาผู้ให้กำเนิดชีวิต

บิดาผู้ให้กำเนิดนั้นมีพระคุณมาก ท่านมีอุปการะมากกับบุตร ทั้งการเลี้ยงดูบุตรการทำงานหาเลี้ยงชีพ เหน็ดเหนื่อยก็เพื่อบุตร ป้องกันอันตรายและอื่นๆ อีกมากมายอันเกินที่จะพรรณาคุณได้  บิดาและมารดาจึงเป็นผู้มีพระคุณกับเรามาก ทั้งให้เราได้เกิดมาและสั่งสอนอบรมด้วยจิตที่เมตตา ไม่หวังผลตอบแทน ผู้เป็นบุตรจึงควรประพฤติตอบแทนท่านด้วยกาย วาจา และใจที่ดี เท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่แค่หน้าที่ แต่เป็นสิ่งที่ควรประพฤติ เพราะผู้ใดมีพระคุณกับเรา ก็ควรประพฤติตอบแทน ความกตัญญูจึงเป็นเครื่องหมายของคนดีครับ

การตอบแทนพระคุณและการทำความดีจึงไม่ได้จำกัดว่าจะเป็นวันไหน หากใจเราระลึกถึงพระคุณของท่านกาย วาจา และใจ ก็ย่อมน้อมไปในทางที่ดีในการตอบแทนพระคุณท่านครับ

พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เล่ม ๓ ภาค ๒ - หน้าที่ 88

[๑๙๙]  ดูก่อนคฤหบดีบุตร มารดาบิดา เป็นทิศเบื้องหน้า อันบุตรธิดาพึงบำรุงด้วยสถาน ๕ คือ ด้วยตั้งใจว่า

ท่านเลี้ยงเรามา เราจักเลี้ยงท่านตอบ ๑

จักรับทำกิจของท่าน ๑

จักดำรงวงศ์ตระกูล ๑

จักปฏิบัติตนให้เป็นผู้สมควรรับทรัพย์มรดก ๑

เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ทำบุญอุทิศให้ท่าน ๑

เชิญคลิกอ่านเพิ่มเติมที่นี่ครับ

มารดาบิดาต้องการฐานะ ๕ อย่างจากบุตร [ปุตตสูตร]

ขออนุโมทนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
peem
วันที่ 3 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 3 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เรือนแก้ว
วันที่ 3 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 3 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 3 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ธุลีพุทธบาท
ธุลีพุทธบาท
วันที่ 3 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และอนุโมทนา ครับ.

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 4 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ladawal
วันที่ 4 ธ.ค. 2557

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
kullawat
วันที่ 4 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
siraya
วันที่ 4 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 4 ธ.ค. 2557

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
napachant
napachant
วันที่ 6 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
Guest
วันที่ 4 ธ.ค. 2558

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 4 ธ.ค. 2558

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
namarupa
namarupa
วันที่ 5 ธ.ค. 2558

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
chamaikorn
วันที่ 5 ธ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
jirat wen
jirat wen
วันที่ 5 ธ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
peem
วันที่ 5 ธ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 5 ธ.ค. 2558

ขอบพระคุณและขออนุโมทนา อ.ผเดิม ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
papon
papon
วันที่ 7 ธ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
doungjai
วันที่ 28 ธ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
pakati58
pakati58
วันที่ 7 ธ.ค. 2559

ขอบคุณมากครับและขออนุโมทนาผู้ให้กำเนิดทางธรรมด้วยความเคารพยิ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 23  
 
chatchai.k
วันที่ 25 พ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ