เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาพระสูตร 6 ธันวาคม 2557
 
paderm
paderm
วันที่  6 ธ.ค. 2557
หมายเลข  25874
อ่าน  1,342

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาพระสูตร 6 ธันวาคม 2557

@ ทุกอย่างไม่ได้สำเร็จเพราะความหวังแต่สำเร็จด้วยเหตุที่ถูกต้อง

@ ฟังอะไรก็เข้าใจสิ่งที่กำลังฟัง

@ กำลังฟังเข้าใจ ขณะนั้นเป็นปัญญา ซึ่งเพียรที่จะฟังต่อไป ก็จะเข้าใจเพิ่มขึ้น

@ ถ้าเข้าใจแล้ว ไม่ต้องห่วงความเพียร เพราะถ้าเข้าใจถูกขึ้น ก็จะเพียรที่จะฟังต่อไป

ไหมคะ

@ ไม่มีตัวตนที่จะทำ แต่ยังมีตัวตน จนกว่าจะไม่มีตัวตน ด้วยการค่อยๆ เข้าใจถูกว่าเป็น

แต่เพียงธรรมต่อไป

@ อยากอ่านพระธรรมเรื่องนู้นเรื่องนี้ แต่ลืมว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร คือ สภาพธรรม

ที่มีจริงในขณะนี้

@ ลองถามผู้ที่ไปสำนักปฏิบัติ อยากเป็นพระโสดาบันไหม ไม่ได้สนใจเหตุเลย คือ

การเจริญอบรมปัญญาทีเ่ป็นเหตุให้ถึงความเป็นพระโสดาบัน

@ ทุกคำที่ได้ยินไม่ควรเผิน เช่น ไม่คบคนพาล ถ้าไม่เข้าใจธรรม จะรู้ไหมว่าเป็น

คนพาล แต่ถ้าสะสมบุญ สะสมปัญญามาแต่กาลก่อน ย่อมสามารถรู้ได้ และรู้ว่า

อะไรถูก อะไรผิด

@ พาล คือ คำที่ไม่จริง บัณฑิต คือคำจริง

@ สะสมความไม่รู้ และความเป็นเราตลอด ตั้งแต่เกิดจนตาย เคยไม่รู้มานานเท่าไหร่

กว่าจะละความยึดถือว่าเป็นเรา จะต้องสะสมปัญญานานเท่าไหร่ เพราะฉะนั้น ก็ค่อยๆ

อบรมไป ในการฟัง ศึกษาพระธรรม

@ จะเพียรหรือเปล่าคะ ขณะนี้เพียรเกิดแล้ว ไม่ต้องไปทำความเพียร หนทางที่ถูก

คือ ฟังให้เข้าใจ

@ สะสมความไม่รู้มามาก หนทางเดียว คือ ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมว่าไม่ใช่เรา

@ ภาระ เริ่มเห็นภาระหรือยัง คือ ความเป็นไปของสภาพธรรมที่เกิดในขณะนี้ ดับขณะนี้

เป็นภาระ เห็นภาระด้วยปัญญาว่าเป็นแต่เพียงธรรมไม่ใช่เราค่ะ

@ ขณะนี้ เดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่ง และค่อยๆ คลายความติดข้องว่าเป็นเรา ว่าเป็นแต่

เพียงธรรม 

@ ขณะที่ปัญญาเกิดรู้ความจริง ขณะนั้น อารักขา ให้ไม่เกิดความไม่รู้ และค่อยๆ ละ

ความไม่รู้ได้ทีละน้อย 

@ แม้ได้ฟังคำจริง ผู้ที่ไม่ได้สะสมปัญญามา ไม่เข้าใจเลย แต่พอได้ยินคำไม่จริง ไม่ถูกต้อง

เข้าใจหมดเลย เพราะสะสมความไม่รู้และความเห็นผิดมา 

@ ถ้าสะสมความเห็นถูกมาย่่อมเปลี่ยนแปลงได้ไปในทางที่ดี แม้ท่านพระสารีบุตร

ฟังคำของท่านพระอัสสชิ แต่ไม่ฟังคำอาจารย์ที่สอนผิดอีกต่อไป

@ พอได้ฟังความเพียรในพระสูตร ก็จะทำความเพียร ลืมความเป็นอนัตตาและเกิด

ตามเหตุปัจจัย

@ ต้องไม่ลืมว่าเราเป็นใคร แล้วจะทำอย่างนี้ ทำได้ไหม ถ้าปัญญาไม่พอ

@ ทางโลกทางธรรมแยกกันได้ไหมคะ แยกไม่ได้เลย คนที่ไม่เข้าใจก็จะแยก เพราะ

ถ้าไม่มีธรรม จะแยกได้ไหม

ขออนุโมทนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
swanjariya
วันที่ 6 ธ.ค. 2557

อนุโมทนาขอบพระคุณยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
peem
วันที่ 6 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 6 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 6 ธ.ค. 2557

ขอบคุณ และขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 7 ธ.ค. 2557

ต้องลืมไม่ได้ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะ ไม่มีใครจะไปทำอะไรได้ นอกจากอบรมเจริญ

ความเห็นถูกไปเรื่อยๆ กราบอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ สาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ประสาน
วันที่ 7 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
intra
วันที่ 7 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
siraya
วันที่ 8 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
papon
papon
วันที่ 8 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 8 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 9 ธ.ค. 2557

สาธุ  อนุโมทนา และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 9 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
นายประถาษไวยวิรี
วันที่ 29 ส.ค. 2558

ขออนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ